Projekti

/images/news/large/4380.jpg

10.07.2017

Apstiprināts Līvānu novada domes projekts “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”

Šī gada 26. jūnijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/008 īstenošanu.

 

Projekta mērķis – veikt industriālās zonas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstinot tās sasniedzamību, samazinot degradēto teritoriju platību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā.

 

Līvānu industriālajai zonai ir svarīga nozīme Līvānu novada uzņēmējdarbības vides attīstībā, ņemot vērā tajā esošo uzņēmumu koncentrācijas un iedzīvotāju nodarbinātības aspektu. Līdz ar to publiskās infrastruktūras (ceļi, gājēju ietves, veloceliņi, apgaismojums) un pakalpojumu nodrošinājumu (elektrības un vājstrāvu apgāde, centralizētā ūdens un kanalizācijas sistēma) uzlabošana/izveide šajā teritorijā jau vairākus gadus ir bijusi Līvānu novada pašvaldības prioritāte, tādējādi veicinot uzņēmēju motivāciju radīt darba vietas un attīstīt uzņēmējdarbību, kas jau vērojama uzņēmēju darbībā, kad degradēto rūpniecības teritoriju vietā veidojas mūsdienīgs industriālais parks ar uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi un sakārtotu infrastruktūru.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1)  Celtniecības ielas un tās lietus kanalizācijas pārbūve;

2)  Mazās Stirnu ielas pārbūve;

3)  Celtniecības ielas, Stirnu ielas un Mazās Stirnu ielas apgaismojuma izbūve, t.sk. elektroapgādes tīklu pārbūve;

4)  Ūdensapgādes tīklu izbūve Stacijas ielā, Fabrikas ielā, Celtniecības ielā, Stirnu ielā, Mazajā Stirnu ielā un kanalizācijas tīklu izbūve Fabrikas ielā, Celtniecības ielā, Stirnu ielā;

5)  Vājstrāvas sakaru tīklu pārbūve Celtniecības ielā, Stirnu ielā un Mazajā Stirnu ielā;

6)  Celtniecības ielas gājēju celiņa pārbūve/izbūve un velo celiņa izbūve, Mazajā Stirnu ielā jauna gājēju celiņa izbūve;

7)  Autoruzraudzība un būvuzraudzība ielu pārbūves darbiem;

8)  Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde;

9)  Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

 

Projekta realizācijas laiks ir 38 mēneši.

 

Projekta kopējās izmaksas – 3 343 758,69 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 3 182 732,45 EUR, no kurām:

• ERAF līdzfinansējums 85 % –  2 705 322,58 EUR;

• Valsts budžeta dotācija 4,5 % – 143 222,96 EUR;

• Pašvaldības finansējums 10,5% apmērā – 334 186,91 EUR;

• Neattiecināmās izmaksas –161 026,24 EUR.

 

Plānotie rezultāti:

Veikta Celtniecības ielas pārbūve 1444 m garumā un Mazās Stirnu ielas pārbūve 505 m garumā (t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli);

Uzņēmumos radītas 76 darba vietas;
Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 4 347 626,00 EUR apmērā;
Par 11,48 ha samazināta degradētā teritorija.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.