Projekti

/images/news/large/4368.jpg

03.07.2017

Projekta ietvaros atjaunos vairākas Līvānu ielas un uzbūvēs gājēju pārvadu pār dzelzceļu

Norisinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” realizācija (Nr.5.6.2.0/16/I/003).

 

Ikvienam uzņēmējam ir svarīga ērta transporta kustība pa ielām un ceļiem, kas atbilst mūsdienu prasībām, kā arī apmierināti darbinieki un klienti ir vitāli svarīgs nosacījums uzņēmuma veiksmīgai darbībai un turpmākai attīstībai.

 

Sakarā ar to, ka projekta ietvaros ietverto ielu stāvoklis, ņemot vērā satiksmes intensitāti un transporta plūsmas sastāvu, bija neatbilstošs braukšanas kvalitātes un satiksmes drošības prasībām, bija nepieciešams veikt dažādus ielu infrastruktūras uzlabošanas pasākumus.

 

Kā arī Līvānos visā pilsētas garumā cauri vijas dzelzceļa sliedes, kas pilsētu atdala no Līvānu industriālās zonas, kā rezultātā zonā esošo uzņēmumu darbinieki, lai ātrāk nokļūtu darba vietās, mēdz šķērsot šo dzelzceļa klātni aizliegtās vietās, kas ir nedroši, jo iespēja šķērsot dzelzceļu ceļā uz Līvānu industriālo zonu ir atļauts tikai vienā vietā pilsētas centrālajā daļā – Stacijas ielā.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir esošie Līvānu industriālās zonas uzņēmumi un to darbinieki, jo projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta gan to uzņēmumu attīstība, kas atrodas tiešā Stacijas ielas, Fabrikas ielas, Celtniecības ielas posma tuvumā, gan arī to, kuri izmanto šīs ielas kā savienojumu, lai nokļūtu uz teritorijām, kas pieder uzņēmumiem  Mazajā Fabrikas ielā, turpmākajā Celtniecības ielas posmā, Stirnu ielā un Mazajā Stirnu ielā, kā arī tiešā mērķa grupa ir potenciālie investori. Dzelzceļa gājēju pārejas – tilta virs sliežu ceļiem – izbūves rezultātā Līvānu industriālās zonas uzņēmumu darbiniekiem būtiski tiks uzlabotas ikdienas pārvietošanās iespējas un drošība.

 

Ar Stacijas ielas, Celtniecības ielas posma pārbūvi un Fabrikas ielas atjaunošanu tiks veikta transporta kustības uzlabošana uz Līvānu industriālo zonu, kur koncentrējas lielākie Līvānu novada uzņēmumi, kas nodarbina lielāko skaitu darbinieku, un degradētas teritorijas atjaunošana, nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, vides pieejamību, gājēju, velosipēdistu un autobraucēju drošību.

 

Izbūvējot dzelzceļa gājēju pāreju – tiltu virs sliežu ceļiem, tiks savienota pilsēta ar Līvānu industriālo zonu, kā rezultātā tiks atrisinātas satiksmes drošības problēmas un radīta droša un ērta dzelzceļa šķērsojuma vieta.

 

Pie ielām atrodas gan apbūvētas, gan brīvas, t.sk. degradētas teritorijas, ko iespējams attīstīt, un, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanas darbus, tiks radīti priekšnoteikumi jau esošo Līvānu industriālās zonas uzņēmumu darbības veicināšanai un jaunu uzņēmumu piesaistei, t.sk. turpmākai zonā esošo degradēto teritoriju atjaunošanai.

 

Ilgtspējīga reģiona un Līvānu pilsētas attīstība tiks nodrošināta, radot pievilcīgu ekonomisko un dzīves vidi, tādā veidā veicinot uzņēmējdarbību novadā, samazinot saimnieciskās darbības izmaksas transporta izdevumiem, tādējādi motivējot uzņēmējus strādāt un iedzīvotājus dzīvot savā pašvaldībā un reģionā.

 

Projekta mērķis – veicot Līvānu pilsētas ielu tīkla infrastruktūras uzlabošanu, paaugstināt Līvānu industriālās zonas sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

 

Plānotie rezultāti:

-        Fabrikas ielas atjaunošana 579  m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

-        Stacijas ielas pārbūve 779 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas tīkli);

-        Celtniecības ielas posma pārbūve 230 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojums);

-        Dzelzceļa gājēju pārejas, tilta virs sliežu ceļiem, izbūve;

-        Uzņēmumos radītas 37 darba vietas;

-        Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz  2 114 640,37  EUR apmērā;

-        Revitalizēta degradētā teritorija 8,47 ha.


Projekta kopējās izmaksas: 2 549 518,34 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 2 487 812,20 EUR, no kurām:

-        ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā – 2 114 640,37 EUR;

-        Valsts budžeta dotācija 4,5 % apmērā –  111 951,55 EUR;

-        Pašvaldības finansējums 10,5 % apmērā – 261 220,28 EUR;

-        Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 61 706,14 EUR.

 

Tehniskās dokumentācijas izgatavošanas izmaksas:

-        Fabrikas ielas būvprojekta aktualizācija;

-        Daļa no būvprojekta un tā ekspertīzes izstrādes, kurā iekļauts Celtniecības ielas posms;

-        Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.

 

Būvniecības darbu izmaksas, kas norisinās uz doto brīdi:

-        Stacijas ielas pārbūves un Fabrikas ielas atjaunošanas darbi posmā no Stacijas ielas līdz Celtniecības ielai, ko veic PS “Rere Vide 1”;

-        Celtniecības ielas posma pārbūves darbi 230m garumā, ko veic SIA “Ošukalns”;

-        Gājēju pārvada virs sliežu ceļiem izbūves darbi Līvānos, ko veic SIA “Viadukts”;

-        Visiem objektiem tiek nodrošināta arī autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

 

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros.