Projekti

/images/news/large/4363.jpg

30.06.2017

Uzsākta Jersikas tautas nama renovācija

Pašvaldība uzsākusi projekta “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana” (Nr.16-03-AL21-A019.2202-000005) īstenošanu.

 

Līdz projekta realizācijas uzsākšanai aktu zāle māksliniekiem, pasākumu apmeklētājiem un viesiem bija nepievilcīga, jo sliktā stāvoklī bija grīda, griesti, apgaismojums un sienas, kā arī krēsli, apskaņošanas un apkures sistēma bija fiziski nolietojusies, elektroinstalācija neatbilda nepieciešamajai aparatūras jaudai, kā rezultātā mūsdienīgu aprīkojumu bija iespējams pieslēgt tikai daļēji. Kopš aktu zāles nodošanas ekspluatācijā ir pagājuši 24 gadi.

 

Pēdējo gadu laikā zāle ir noslogota, it sevišķi rudens - ziemas sezonā, kad vakaros notiek mēģinājumi Jersikas pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, norisinās arī dažādi plaši apmeklēti pasākumi, zāle tiek izmantota arī Jersikas pamatskolas rīkotajiem pasākumiem, jo pamatskolai nav savas svinību zāles.

 

Projekta mērķis: veikt Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotu atjaunošanu, radot pievilcīgu kultūras vidi Jersikas pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

 

Projekta mērķa grupa: darbinieki, pašdarbības kolektīvu dalībnieki un Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji, pasākumu apmeklētāji, viesmākslinieki.

 

Projekta izmaksas:

Kopējās 153 935,07 EUR, no kurām:

-        Attiecināmās: 43 414,66 EUR, t.sk. publiskais finansējums 39 073,19 EUR apmērā ar atbalsta intensitāti 90%, pašvaldības finansējums 4 341,47 EUR apmērā.

-        Neattiecināmās: pašvaldības finansējums 110 520,41 EUR apmērā.

 

Projekta realizācijas rezultāts: veikta Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana, nodrošinot cilvēka dzīves vides kvalitātes uzlabošanos un paaugstinot kultūrvides kvalitāti Jersikas pagasta pašdarbības kolektīviem, viesmāksliniekiem un pasākumu apmeklētājiem.

 

Projekta realizācijas termiņš: 2017.gada novembris.

 

 

 

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm