Projekti

/images/news/large/3241.jpg

06.01.2016

Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.3), t.sk. trīs gadu pārskata ziņojumu

Ar 2015.gada 17.decembra domes sēdes lēmumu Nr.20-8 tika apstiprināts Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018 Ikgadējais ieviešanas uzraudzības ziņojumus (Nr.3), t.sk. trīs gadu pārskata ziņojums.

Attīstības programma ir Līvānu novada domes apstiprināts dokuments, kurā ir noteikts Līvānu novada ilgtermiņā sasniedzamais mērķis (vīzija) un vidēja termiņa prioritātes 7 gadu periodā, ko paredzēts sasniegt, īstenojot 29 uzdevumus, kas atbilstoši prioritātēm sagrupēti 6 rīcību virzienos.

Lai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās attīstības programmas ieviešanas process atbilst plānotajam, ir izstrādāta dokumenta īstenošanas uzraudzības kārtība, kā ietvaros tiek izstrādāti ikgadējie ieviešanas uzraudzības ziņojumi.
   
Šis ir trešais attīstības programmas ikgadējais uzraudzības ziņojums, kas ir izstrādāts par 2014.gadu, tai skaitā ir izstrādāts arī pārskats par trīs gadu periodu (2012, 2013, 2014), kura izstrādes ietvaros izmantots informācijas apkopojums no pirmā (par 2012.gadu), otrā (par 2013.gadu) ikgadējā uzraudzības ziņojuma, nepieciešamības gadījumā jau iepriekš apkopoto informāciju papildinot, uzlabojot vai pat precizējot, kā arī no trešā (par 2014.gadu) ikgadējā uzraudzības ziņojuma, kura izstrāde norisinājās vienlaicīgi ar trīs gadu perioda pārskata izstrādi. Papildus tika apkopota arī cita veida informācija, kas atspoguļo attīstības un darbības tendences.

Pārskatā ir analizētas Līvānu novada vispārīgās attīstības tendences, veikta attīstības prioritāšu sasniegšanas rezultatīvo rādītāju un teritorijas attīstības (makroietekmes) rādītāju, kā arī katra Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna pasākuma ieviešanas rezultātu apkopošana un analīze, veikts kopējais pasākumu plāna izpildes un realizēto projektu apkopojums trīs gadu periodā (2012, 2013, 2014), bet noslēgumā sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi.

Izstrādātajam dokumentam ir informatīvs un analītisks raksturs, lai informētu sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem un īstenotajiem pasākumiem, identificētu nepieciešamās darbības un precizējumus attīstības programmas Rīcību plānā, t.sk. Investīciju plānā.

Pārskata par trīs gadu periodu (2012, 2013, 2014) un trešā ikgadējā uzraudzības ziņojuma (par 2014.gadu) izstrādi veica Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas, Investīciju un projektu nodaļa balstoties uz statistikas datu analīzi un Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju.

Ar materiālu ikvienam interesentam ir iespējams iepazīties Līvānu novada pašvaldības mājas lapas www.livani.lv sadaļā, PAŠVALDĪBA, ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018 vai spiežot uz http://livani.lv/page.

Ar 2016.gada janvāri uzsāksies attīstības programmas ieviešanas uzraudzības ziņojuma Nr. 4. izstrāde par 2015. gadu.

 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012. - 2018. gadam izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

 

(Darbības programma 2007. - 2013.gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. Aktivitāte: 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana).