Projekti

/images/news/large/127.jpg

03.08.2011

Līvānu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

ESF projekta „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros tiek izstrādāti sekojoši attīstības plānošanas dokumenti:

 1. „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012. - 2018. gadam”

„Līvānu novada teritorijas plānojums 2012. - 2024. gadam” 

 

Attīstības programmas izstrādes grafiks:

 • norisinās pēdējie precizējošie darbi pirms virzīšanas uz Domes sēdi pie „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam”1.redakcijas;
 • norisināsdarbi pieLīvānu novada teritorijas attīstības plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN), t.sk. Vides pārskata „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmai 2012.-2018.gadam” 1.redakcijas izstrādes;
 • tuvākajā laikā plānojas abu dokumentu 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšana (2011.gada augusts - septembris);
 • dokumentu galīgās redakcijas izstrāde, atzinuma saņemšana no institūcijām (2011.gada oktobris-novembris);
 • apstiprināšana – ne vēlāk kā 2011.gada decembrī.

 

Informācija par Attīstības programmas izstrādes gaitu www.draugiem.lv/livani2018 un www.livani.lv.

 

Teritorijas plānojuma izstrādes grafiks:

 • norisinās darbs pie „Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam” 1.redakcijas izstrādes (2011.gada jūlijs – decembris);
 • Līvānu novada teritorijas attīstības plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN), t.sk. Vides pārskata „Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam” 1.redakcijas izstrādes (2012.gada janvāris);
 • abu dokumentu 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, atzinumu saņemšana no institūcijām (2012.gada janvāris – marts);
 • galīgās redakcijas izstrāde, atzinuma saņemšana no institūcijām (2012.gada aprīlis – jūlijs);
 • apstiprināšana – ne vēlāk kā 2012.gada novembrī.

 

Informācija par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu http://www.grupa93.lv/livani/ un www.livani.lv.

Līvānu novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesos aktīvi piedaloties sabiedriskajā apspriešanā, iesniedzot savus priekšlikumus Līvānu novada domes kancelejā 205.kabinetā!!!

Darbības programma 2007. - 2013.gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. Aktivitāte: 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana.