Pakalpojumi

 

 

 

 

 

E- iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem: 

Līvānu novada domes pakalpojumi

Citi noderīgi pakalpojumi Latvija.lv

 

 

 

Līvānu novada domes pakalpojumi (Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, t.65307250, e-pasts: dome@livani.lv)

 

Ģimene un bērni

Adopcija

Bāriņtiesa

Aizgādnība/personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu aizstāvība

Bāriņtiesa

Ārpusģimenes aprūpe – aizbildnība

Bāriņtiesa

Ārpusģimenes aprūpe – audžuģimene

Bāriņtiesa

Ārpusģimenes aprūpe (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)

Bāriņtiesa

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana 

Bāriņtiesa

Bērna mantisko interešu aizsardzība 

Bāriņtiesa

Bērna nodošana citas personas aprūpē

Bāriņtiesa

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām 

Bāriņtiesa

Dzimšanas reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana 

Dzimtsarakstu nodaļa

Ģimenes tradīciju ceremonijas

Dzimtsarakstu nodaļa

Laulības reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa

Miršanas reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa

Paternitātes atzīšana / noteikšana 

Bāriņtiesa

Vecāku domstarpību izšķiršana 

Bāriņtiesa

Viesģimene

Bāriņtiesa

 

Dzīvesvietas deklarēšana

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

Personāla vadības un administratīvā daļa

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

Personāla vadības un administratīvā daļa

Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas

Personāla vadības un administratīvā daļa

Izglītība

Atskaitīšana no izglītības iestādes

Izglītības pārvalde

Bērna atskaitīšana no pašvaldības PII

Izglītības pārvalde

Bērna uzņemšana pašvaldības PII

Izglītības pārvalde

Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā

Izglītības pārvalde

Braukšanas izdevumu izglītojamajiem segšana

Izglītības pārvalde

Informācija par mūžizglītības iespējām

Izglītības pārvalde

Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Izglītības pārvalde

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītības pārvalde

Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Izglītības pārvalde

Mājmācības vai mājas apmācības pieteikums

Izglītības pārvalde

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Izglītības pārvalde

Uzņemšana izglītības iestādē

Izglītības pārvalde

Pabalsti, sociālā palīdzība

Apbedīšanas pabalsta saņemšana

Dzimtsarakstu nodaļa

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Bāriņtiesa

Atbalsts pandusa ierīkošanai personai ar kustību traucējumiem

Sociālais dienests

Dzīvokļa pabalsts

Sociālais dienests

Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei

Sociālais dienests

Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam 

Sociālais dienests

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Sociālais dienests

Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana

Sociālais dienests

Pabalsts  jaundzimušā  aprūpei

Dzimtsarakstu nodaļa

Pabalsts audžuģimenei

Sociālais dienests

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Personāla vadības un administratīvā daļa

Pabalsts donoriem

Uzskaites daļa

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai 

Sociālais dienests

Pabalsts ikmēneša izdevumiem bērnam ārpusģimenes aprūpē

Sociālais dienests

Pabalsts personai (ģimenei) nonākušai krīzes situācijā

Sociālais dienests

Pabalsts personām nozīmīgās dzīves jubilejās Dzimtsarakstu nodaļa

Pabalsts veselības aprūpei

Sociālais dienests

Pabalsts vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem

Sociālais dienests

Palīdzība dzīvojamās telpas nodrošināšanā speciālistiem

Dzīvokļu jautājumu komisija

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Dzīvokļu jautājumu komisija

Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā

Dzīvokļu jautājumu komisija

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti

Sociālais dienests

Sociālās aprūpes mājās pakalpojums

Sociālais dienests

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Sociālais dienests

Vienreizējs ģimenes pabalsts

Sociālais dienests

Ziemassvētku pabalsts audžuģimenēm

Uzskaites daļa

Ziemassvētku pabalsts bērnam ar invaliditāti Uzskaites daļa

Ziemassvētku pabalsts personai ar 1. vai 2. invaliditātes grupu

Uzskaites daļa

Ziemassvētku pabalstu pirmsskolas  vecuma bērniem un bērniem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Uzskaites daļa

Ziemassvētku pabalsts politiski represētajai personai 

Uzskaites daļa

Atļaujas, tirdzniecība

Atļauja (licence) kremācijas darbībai

Juridiskā daļa

Atļauja azartspēļu organizēšanai

Juridiskā daļa

Atļauja intīma rakstura izklaides rīkošanai

Juridiskā daļa

Atļauja par kapa vietas izveidošanu, uzturēšanu

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai

Juridiskā daļa

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai

Juridiskā daļa

Atļaujas saņemšana otrās kategorijas šautuves darbībai

Juridiskā daļa

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana 

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Publisko pasākumu organizēšana

Juridiskā daļa

Publisko ūdenstilpju un upju, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, noma

Juridiskā daļa

Reklāmas izvietošanas atļauja

Būvvalde

Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana

Juridiskā daļa

Saskaņojums informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Būvvalde

Speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem

Latgales plānošanas reģions

Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plāna un programmas saskaņošana

Juridiskā daļa

Vienas dienas atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai  Juridiskā daļa
Zvejas atļaujas (licences) saņemšana /livani.l/ Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Zvejas tiesību iznomāšana jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos

Juridiskā daļa

Nekustamais īpašums, darījumi

Apgrūtinājumu plānu saskaņošana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Bāriņtiesa

Asenizācijas  pakalpojumu sniegšanas reģistrēšana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Atļauja izstrādāt zemes ierīcības plānu

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Darījuma akta apliecināšana

Bāriņtiesa

Darījuma akta projekta sagatavošana

Bāriņtiesa

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Dokumenta kopijas apliecināšana

Bāriņtiesa

Izziņa par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību

Finanšu daļa

Konsultācijas lauksaimniecības jautājumos

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Konsultēšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos

Finanšu daļa

Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrēšana pašvaldības zemes nomas līgumu reģistrā

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

Mantojuma saraksta sastādīšana pēc tiesas vai notāra pieprasījuma

Bāriņtiesa

Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana vai maiņa

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana politiski represētajām personām

Finanšu daļa

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana 

Finanšu daļa

Nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana vai maiņa

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Nekustamā īpašuma sadale (zemes vienības (-u) atdalīšana)

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

NĪN samaksas termiņa pagarināšana

Finanšu daļa

Nostiprinājuma lūguma sastādīšana Zemesgrāmatai

Bāriņtiesa

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma

Bāriņtiesa

Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta

Bāriņtiesa

Pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu un pārmaksu koriģēšana

Finanšu daļa

Pašvaldības mantas atsavināšana

Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

Pašvaldības zemes nomas līgumu pagarināšana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Pilnvaras (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukuma sagatavošana

Bāriņtiesa

Pilnvaras apliecināšana

Bāriņtiesa

Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas  zemes

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Testamenta pieņemšana glabāšanā

Bāriņtiesa

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

Bāriņtiesa

Topogrāfisko plānu saskaņošana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Zemes lietošanas mērķa noteikšana nomas un apbūves tiesību reģistrēšanai

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Zemes robežu plānu saskaņošana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Būvniecība

No 2020.gada 1. janvāra Būvvaldē iesniedzamie projekta ieceres dokumenti jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā BIS www.bis.gov.lv Tā ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).

Atļauja būvdarbu veikšanai

Būvvalde

Izziņa iesniegšanai Zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu

Būvvalde

Izziņa par būves neesību

Būvvalde

Izziņa par plānotās darbības atbilstību Līvānu novada Teritorijas plānojumam

Būvvalde

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Būvvalde

Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Būvvalde

Citi pakalpojumi

Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās

Personāla vadības un administratīvā daļa

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Personāla vadības un administratīvā daļa

Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Personāla vadības un administratīvā daļa

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja

Būvniecības un infrastruktūras daļa

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Medību tiesību piešķiršana

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apmēra noteikšana

Medību koordinācijas komisija

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas sniegšana un izrakstu izsniegšana

Personāla vadības un administratīvā daļa

Pašvaldības nodevas iekasēšana par suņa turēšanu

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

Rakšanas darbu atļaujas saņemšana

Būvniecības un infrastruktūras daļa

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Būvniecības un infrastruktūras daļa

Tautības ieraksta maiņa

Dzimtsarakstu nodaļa

Tehnisko noteikumu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai saņemšana

Būvniecības un infrastruktūras daļa

Vārda un/vai uzvārda maiņa

Dzimtsarakstu nodaļa

 

 

Citi noderīgi pakalpojumi Latvija.lv


Iesniegums pašvaldībai:

 
 

Nodokļi, muita un maksājumi:

 
 

Ģimenēm:

 
 

Dzīvesvietas deklarācija:

 
 

Sociālā apdrošināšana:

 
 

Veselība:

 
 

Mani dati:

 
 

Dzīve ārvalstīs un ceļošana:

 
 

Strādājošiem:

 
 

Uzņēmumu reģistrs:

 
 

Dzimtsarakstu nodaļa:

 
 

Personām ar invaliditāti:

 
 

Mājdzīvnieku saimniekiem:

 
 

Atļaujas:

 
 

Pieteikšanās studijām:

 
 

Dažādi:

 
 
 

 

 

Pilnvaras (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukuma sagatavošana

Pilnvaras apliecināšana

Testamenta pieņemšana glabāšanā

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana