Jaunsilavas pamatskola

 

Direktore

Janīna Usāre

Tālr. 653 00804

 

Adrese: Jaunsilavas 1, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316

E-pasts: jaunsilavaspsk@livani.lv

 

Jaunsilavas pamatskola dibināta: 1989. gada 14. oktobrī

 

Jaunsilavas pamatskolas nolikums

 

Jaunsilavas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.mācību gads

 

Jaunsilavas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojuma 2019./2020.mācību gadam aktualizācija

 

Jaunsilavas pamatskolas attīstības plāns 2020./2021. – 2022./2023.


 

Jaunsilavas pamatskola OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015


Sociālā pedagoga, skolotāja logopēda un izglītības psihologa darba laiks, direktores un direktores vietnieces izglītības jomā pieņemšanas laiks 2019./2020.m.g.


Jaunsilavas pamatskolas skolēniem augsti rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs

 

Jaunsilavas pamatskolas karjeras izglītības programma

 

Jaunsilavas pamatskolas kārtība izglītības procesa organizēšanai un piesardzības pasākumu īstenošanai Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai, uzsākot 2020./2021.m.g.

 

 

Izglītojamo skaits Jaunsilavas pamatskolā 2020./2021.m.g. uz 01.09.2020.

 

1. klasē - 13;

2. klasē - 14;

3. klasē - 10;

4. klasē - 15;

5. klasē - 9;

6. klasē - 13;

7. klasē - 14;

8. klasē - 11;

9. klasē - 14;

KOPĀ  113

 

Pirmsskolas grupas:

6gadīgie  – 10

5gadīgie – 14

Vidējā – 13

Jaunākā – 15

KOPĀ   52

 

Izglītojamo skaits skolā kopā:   165


 

Interešu izglītība


  • Angļu valoda 2.klasē;
  • “Lasītprieks” 1.- 4.klasēs;
  • “Ceļu satiksmes drošība” 4.klasē;
  • Koris;
  • 2 vokālie ansambļi;
  • Kokapstrādes pulciņš;
  • Ģitārspēles pamati;
  • Sporta pulciņš;
  • Vingrošanas grupas pirmsskolai un 1.-4.klasēm ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana  Līvānu novada iedzīvotājiem”

 

 

AUDZĒKŅI - MŪSU BAGĀTĪBA 30 GADU GARUMĀ

 

 

Ata Kronvalda fonda balva 2019 - mazo skolu grupā Jaunsilavas pamatskolai 3.vieta

 

 

 

Jaunsilavas pamatskolas mācību sasniegumi

Draudzīgā aicinājuma balvas konkursā

 

 

1999./2000.m.g. – 8.vieta

2001./2002.m.g. – 2.vieta – Pūce

2002./2003.m.g. - 19.vieta

2003./2004.m.g. – 9.vieta – Stikla kalns

2004./2005.m.g. – 5.vieta – Globuss

2005./2006.m.g. – 1.vieta – Pūce

2006./2007.m.g. – 9.vieta – Stikla kalns

2007./2008.m.g.- 2.vieta – Pūce

2008./2009.m.g. – 6.vieta – Globuss

2009./2010.m.g. – 3.vieta

2010./2011.m.g. – 1.vieta

2011./2012.m.g. – 1.vieta

 

Desmit gadu kopvērtējumā 1. vieta valstī lauku skolu grupā

Vairāk lasīt www.konkurss.lv

 

 

Nozīmīgākie projekti


      Latvijas ornitologu biedrības projekts – Balto stārķu uzskaite Turku pagastā no 1999.gada;

      Bērnu vides skolas projekts “Upe man stāstu stāsta” – 2000.gads;

 

      UNICEF ANO Bērnu fonda aktivitātes – 2001. – 2006.gads;

 

      Comenius starptautiskais skolu projekts “Starpkultūru mantojuma pētījums aktīvas Eiropas pilsonības attīstībai partnerskolās” – dalībvalstis: Vācija, Itālija, Latvija. 2003. – 2006.gads;

 

      Latgales programma deju kolektīvu tērpu atjaunošanai – 2004.gads;

 

      Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts “Rotaļu un atpūtas laukums” – 2005.gads;

 

      Mazo grantu konkursa projekts “Skaistuma oāze” – 2006.gads;

 

      Eiropas Struktūrfondu nacionālā programma VIKNVA “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” – 2007. – 2008.gads;

 

      AMANDE starptautiskais projekts “Kļūsti mobils Eiropā!” – dalībvalstis: Vācija, Austrija, Lielbritānija, Somija, Latvija – 2007. – 2009.gads;

 

      Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biroju projektā “Vietējo iniciatīvu veicināšana vides izglītībā pierobežas ezeru reģionos Latgalē un Pleskavas apgabalā” – 2007. – 2009.gads;

 

      Projekts “Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām” – 2009.gads;

 

      Sorosa fonda atbalstītais projekts “Radošās darbnīcas Jaunsilavās” – 2009. – 2010.gads;

 

      Projekts bērnu rotaļlaukuma atjaunošanai “Sapnis” – 2010.gads;

 

      ES, ELFLA, LAD, LEADER, LAP (lauku attīstības programma) “Kokapstrādes iekārtu uzstādīšana Jaunsilavas pamatskolā”2011. – 2012.g.;

 

      ESF, ES “Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās” 2012.g.- 2013.g.;

 

      ESF “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”;

 

      UNESCO ASP (Asociēto skolu projekts ) “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”2012.-2014.g.;

 

      Sorosa fonds – Latvija “Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārta “Skola kā kopienas attīstības resurss”2012.-2013.g.;

 

      ERAF, ES “Izglītības iestāžu informatizācija” 2012.g.;

 

      KPFI (Klimata Pārmaiņu Finanšu Instruments) “Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšana” 2012.g.;

 

       Mazo grantu konkurss “Jautrie  brīži ”- atjaunots bērnu rotaļu laukums- 2014.g.;

 

      Sabiedrības integrācijas fonds, biedrība KPK “Tilts” (finansiāli atbalsta Islande, Norvēģija un Lihtenšteina) “Stipra ģimene veiksmes atslēga nākotnei” 2014. – 2015.gads;

 

VISC projektā ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (realizācijā)

 

ES projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs (realizācijā)

 

ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu   īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” (realizācijā)