Aktualitātes

22.11.2011

Līvānu novada 2011. gada 24. novembra domes sēdes darba kārtība

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par dzīvokļa Avotu ielā 1b – 14, Līvānos privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par papildus finansējumu domes komisiju darba apmaksai. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par amatu vienību sarakstu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA projektu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teorijā”. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Sadzīves pakalpojumu ēka”, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par pabalsta piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 11.  Par autonomās apkures sistēmas ierīkošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12.  Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par neidentificētu objektu likvidēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu.                      Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.             Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par koku ciršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par Ziemassvētku tirgus rīkošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                      A. Vaivods

 

 

Raubiška, 65307250