Aktualitātes

/images/news/large/4901.jpg

05.03.2018

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādei

Līvānu novada dome informē, ka, pamatojoties uz Līvānu novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu Nr.20-25, tiek uzsākta attīstības plānošanas dokumenta “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam” (turpmāk - Attīstības programma) izstrāde, veicot “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam” aktualizāciju.

 

Attīstības programmas izstrādes pamatojums ir esošās “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam” darbības termiņa noslēgšanās. Dokumenta izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un tā izstrāde tiek veikta laika posmā no 2017.gada decembra līdz 2018.gada decembrim. 

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, un tā izstrādes mērķis ir veidot pamatu Līvānu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros Līvānu novada dome aicina ikvienu interesentu izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

 

LĪDZDARBOTIES KĀDĀ NO SEKTORĀLAJĀM DARBA GRUPĀM, kas norisināsies pirms Attīstības programmas projekta sagatavošanas Līvānu pilsētā provizoriski 2018.gada martā: 

 

  1. 1.      Līvānu novada uzņēmumu, t.sk. Līvānu novada kapitālsabiedrību SIA “Līvānu siltums”, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvju darba grupa;
  2. 2.      Līvānu novada nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas grupu pārstāvju darba grupa;
  3. 3.      Līvānu novada domes daļu vadītāju, Attīstības plānošanas komisijas,  dažādu komiteju pārstāvju darba grupa;
  4. 4.      Līvānu novada kultūras, mākslas, sporta, tūrisma iestāžu pārstāvju darba grupa;
  5. 5.      Līvānu novada izglītības un jauniešu iestāžu pārstāvju darba grupa;
  6. 6.      Līvānu novada veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu pārstāvju darba grupa;
  7. 7.      Līvānu novadā darbojošos valsts iestāžu pārstāvju darba grupa.

 

!!!! Aicinām dalībai sektorālajā darba grupā pieteikties līdz 2018.gada 9.martam (ieskaitot) izmantojot kādu no minētajiem veidiem:

-        Elektroniski uz e-pasta adresi iveta.dobele@livani.lv, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo sektorālo darba grupu;

-        Informējot telefoniski 65307815 vai 26383256 (mob.);

-        Informējot rakstiski aizpildot iesniegumu, adresējot to Līvānu novada domei  (Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316) vai iesniedzot pagastu pārvaldēs, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo sektorālo darba grupu.

 

Precīza informācija par sektorālo darba grupu norisi tiks ievietota Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu vai telefonu, kā arī izmantojot citus informācijas izplatīšanas veidus.

LĪDZDARBOTIES TERITORIĀLAJĀS DARBA GRUPĀS, kas norisināsies pirms Attīstības programmas projekta sagatavošanas katrā Līvānu novada pagastā un Līvānu pilsētā provizoriski 2018.gada martā.

 

PIEDALĪTIES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTA PUBLISKAJĀ APSPRIEŠANĀ UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMĒS, kas norisināsies pēc Attīstības programmas projekta sagatavošanas katrā Līvānu novada pagastā un Līvānu pilsētā provizoriski 2018.gada jūlijā.

 

PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS ORGANIZĒTAJĀ IEDZĪVOTĀJU APTAUJĀ.

 

Precīza informācija par teritoriālo darba grupu, publiskās apspriešanas un anketēšanas norisi tiks publiskota Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv, kā arī izmantojot citus informācijas izplatīšanas veidus.

 

Par Attīstības programmas sabiedrības līdzdalību pasākumu ieviešanu atbildīgā amatpersona ir Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece Iveta Dobele: iveta.dobele@livani.lv, tel:65307815, 26383256.

 

Par Attīstības programmas izstrādes pārraudzību atbildīgā amatpersona ir Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne: baiba.vucenlazdane@livani.lv, tel:65307801, 29226382.

 

Aicinām ikvienu iesaistīties Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam  izstrādē!

 

Iesnieguma forma