Aktualitātes

/images/news/large/415.jpg

29.03.2012

Iedzīvotāju Labo darbu idejām piešķirs līdz 500 latiem

 

NOLIKUMS

projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

41. panta pirmās daļas 2. punktu

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Līvānu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana Līvānu novada iedzīvotājiem.

2. Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu līdzfinansēšanai tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā.

3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt:

3.1. biedrības un nodibinājumi, to struktūrvienības, kuru juridiskā adrese ir Līvānu novadā un kas savu darbību veic Līvānu novada teritorijā;

3.2. iedzīvotāju iniciatīvas grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki), kas apvienojušās projekta realizācijai.

4. Projektu konkurss tiek izsludināts ne retāk kā vienu reizi gadā. Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz vienu mēnesi iepriekš pirms projektu iesniegšanas.

5. Paziņojumu par konkursu publicē Līvānu novada domes informatīvajā laikrakstā „Līvānu Novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, un tas tiek novietots uz informācijas stenda Līvānu novada domes un pagasta pārvalžu ēkās.

 

II KONKURSA MĒRĶI

 

6. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Līvānu novadā.

7. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sadarbībā ar pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

 

III Projektu mērķu prioritāte

8. Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai un sabiedriskā labuma sniegšanai Līvānu novada iedzīvotājiem:

8.1. vides aizsardzības un labiekārtošanas pasākumu organizēšanai;

8.2. veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;

8.3. mūžizglītības nodrošināšana un novada vēstures popularizēšana;

8.4. sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;

8.5. jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušana sabiedrībā.

 

IV LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

9. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums.

10. Projektā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par Ls 200 un lielāks par Ls 500, nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām.

11. Projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu ne mazāk kā 10% apmērā no projekta kopējās summas no saviem līdzekļiem naudā vai mantiskā izteiksmē (iekārtas, materiāli u.c.) vai kā brīvprātīgo darbu,. Brīvprātīgā darba vērtība tiek aprēķināta atbilstoši minimālās darba algas likmei par stundu, ieguldīto iekārtu un materiālu vērtība tiek aprēķināta atbilstoši to vidējām tirgus cenām.

 

12. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir: 

12.1.  nekustamā īpašuma iegādei;

12.2. ārvalstu braucieniem;

12.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;

12.4. nevalstisko organizāciju administrācijas izdevumiem un darbinieku atalgojumam;

12.5. peļņas pasākumiem;

12.6. īstenotiem projektiem;

12.7. politiskiem, militāriem un reliģiskiem pasākumiem;

12.8. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja pašieguldījumu un līdzfinansējumu vismaz 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

 

13. Projekta aktivitātēm jānotiek Līvānu novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Līvānu novada iedzīvotājiem.

14. Projekts tiek realizēts un pabeigts līdz kārtējā kalendārā gada 31. oktobrim.

 

 

V PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

15. Pretendents iesniedz projekta pieteikumu ar pavaddokumentiem mēneša laikā no projektu konkursa izsludināšanas dienas.

16. Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz personīgi Līvānu novada domes kancelejā (210. kab.) vai nosūta pa pastu Līvānu novada domei, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.

17. Lai piedalītos konkursā, pretendentam jāiesniedz:

17.1. projekta pieteikums (pielikums Nr. 1);

17.2. projekta izmaksu tāme (pielikums Nr. 2);

17.3. informācija par projekta vadītāju un projektā iesaistītajiem speciālistiem (CV).

18. Pretendents ziņas par projekta pieteicēju, projekta pieteikumu (1.pielikums) un projekta izmaksu tāmi (2. pielikums) iesniedz arī elektroniski (CD).

19. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā interneta vietnē – www.livani.lv, kā arī Līvānu novada domes kancelejā.

20. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.

21.  Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt.

22.  Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.

 

VI PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI

 

23. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un atbilstība konkursa mērķiem.

24. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti.

25. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja.

26. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums plānotajai aktivitātei.

 

VII KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

 

27. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē ar Līvānu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija 5 komisijas locekļu sastāvā (turpmāk - komisija).

28. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

29. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

30. Ja kāds no komisijas locekļiem pārstāv pretendentu vai ir pretendenta, kas iesniedzis projekta pieteikumu konkursam, radinieks (atbilstoši Interešu konflikta novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 6. punktam), viņam nav tiesību piedalīties vērtēšanā.

31. Konkursa komisija izvērtē iesniegto projektu pieteikumu noformējuma atbilstību šī nolikuma 17. un 18. punkta prasībām. Ja projekta pieteikums neatbilst 17. un 18. punkta prasībām, projekta pieteikums netiek vērtēts un pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek izslēgts.

32. Konkursa komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta pieteikumu.

33. Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos pieteikumus.

34. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

35. Pretendentam ir tiesības piedalīties konkursa komisijas sēdē projekta atvēršanas brīdī. Pretendents nepiedalās projekta izvērtēšanā.

36. Pēc projektu pieteikumu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajiem mērķiem.

37. Konkursa komisija izvērtē projekta pieteikumus divu nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa un pieņem lēmumu par atbalstītajiem projektiem un piešķirtā līdzfinansējuma apmēru.

38. Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to iesniedzēju, kā arī norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu.

39. Divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiek rakstveidā informēts par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. Gadījumos, kad projekts tiek atbalstīts, pretendents tiek informēts arī par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku.

40. Konkursa rezultāti tiek publicēti Līvānu novada domes informatīvajā laikrakstā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā interneta vietnē – www.livani.lv.

           

VIII LĪGUMA NOSLĒGŠANA

 

            41. Pašvaldība ar pretendentu vai tā pilnvaroto pārstāvi slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot:

41.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;

41.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un termiņus;

41.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli.

 

IX PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE

 

42. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:

42.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar 3. pielikumu);

42.2. projekta Finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar 4.pielikumu) un darījumus apliecinošo dokumentu (čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas, uzrādot arī oriģinālus.

42.3. pavadvēstuli par projekta pārskata iesniegšanu.

43. Projekta īstenošanas laikā tā īstenotājs, saskaņojot ar konkursa komisiju, ir tiesīgs grozīt projekta budžeta izdevumu pozīciju finansējuma apjomu ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās projekta summas un nepārsniedzot projekta kopējo summu.

44. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta:

44.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā;

44.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena gada laikā pēc projekta īstenošanas beigām.

45. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, pašvaldības dome lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu.

 

Pielikumi: 1. projekta pieteikuma veidlapa;

     2. projekta izmaksu tāmes veidlapa;

     3. projekta darbības un rezultātu pārskata veidlapa;

     4. projekta Finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa.

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                      A. Vaivods

 

NOLIKUMA

projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

 

Pielikums Nr. 1

Projekta pieteikuma veidlapa

 

1. Projekta nosaukums _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Iesniedzēja organizācijas, biedrības, nodibinājuma vai grupas nosaukums ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Projekta vispārīgais apraksts – kopsavilkums ( ne vairāk kā 10 rindas )

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Projekta kopējais budžets

 

Kopējais projekta budžets

                                               LVL

Pašvaldības finansējums

                                               LVL

Līdzfinansējums vai finansējums no citiem finanšu avotiem, ja tas tiks piesaistīts, lai realizētu projektu

 

                                               LVL

 

 

5. Informācija par projekta ieviesēju.

 

5.1.Projekta iesniedzēja pilns nosaukums ( juridiskais statuss ja ir  ) _____________________________________________________________________

□ biedrība

□ nodibinājums

□ grupa

□ cits

Vajadzīgo atzīmēt ar ( krustiņu x )

 

 

5.2. Projekta iesniedzēja – koordinatora kontaktinformācija

Vārds, uzvārds

 

Pasta adrese

 

Tālrunis dienā

 

Tālrunis vakarā

 

Fakss

 

E-pasts ( ja ir )

 

Interneta mājas lapa ( ja ir)

 

 

5.3. Projekta īstenotāju saraksts un pienākumi projektā ( norādīt ne mazāk, kā 10 cilvēki grupā.) Varat papildināt tabulu

 

 

Nr.

p.k.

 

Vārds, uzvārds

 

Pienākumi projekta īstenošanā

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

6. Informācija par projektu.

 

6.1. Projekta vispārīgais apraksts: ( iecerētās situācijas īss apraksts, piedāvātais risinājums, galvenie plānotie pasākumi, paredzamie rezultāti. Apraksts ne vairāk kā 40 rindas).

 

6.2. Projekta mērķis (-i ) un uzdevumi:

 

6.3. Projekta mērķauditorija: (Lūdzu norādiet, kas būs galvenie ieguvēji šī projekta īstenošanas rezultātā).

 

6.4. Plānoto aktivitāšu, pasākumu apraksts (Sniedzot aktivitāšu aprakstu, lūdzu pēc iespējas precīzāk norādiet, kā šīs aktivitātes sekmēs projekta mērķa sasniegšanu).

 

Nr.

p.k

 

Aktivitātes nosaukums

 

Aktivitātes apraksts, Īstenošanas mēnesis

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

6.5. Projekta aktivitāšu īstenošanas laika grafiks:

 

Īstenošanas mēnesis

Aktivitātes nosaukums

2012. gada (mēnesis)

  1. aktivitāte………
  2. aktivitāte……..

2012. gada (mēnesis)

 

2012. gada (mēnesis)

 

2011. gada (mēnesis)

atskaišu sagatavošana

 

 

6.6. Kas ir telpu (nama) vai zemes īpašnieks, kur tiks īstenots projekts: (ja projekts ir saistīts ar konkrētu telpu izmantošanu, remontdarbiem un aprīkojuma vai iekārtu uzstādīšanu).

_____________________________________________________________________

 

6.7. Projekta darbības rezultāts: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6.8. Projekta publicitātes nodrošināšana: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Projekta izmaksas /budžets ( Ls ) 

(ja nepieciešams, varat pievienot papildus ailes)

 

Izdevumu/ budžeta pozīcija

Aprēķins izdevumu pamatojumam

(vienību skaits x samaksa par 1 vienību )

Pašvaldības finansējums

 

Cits finansējums

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

8. Pielikumi:.

 

Projekta pieteicēja reģistrācijas apliecības kopija

 ( ja projekta pieteicējs ir biedrība, nodibinājums, organizācija).

Iniciatīvas grupām jāiesniedz dalībnieku saraksts

 ( Vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālrunis, paraksts).

u.c.

 

 

NOLIKUMA

projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

 

Pielikums Nr.2

Projekta izmaksu tāme

 

Nr.

Izdevumu pozīcijas*

Pieprasāmais finansējums no pašvaldības LVL

Līdzfinansējuma apjoms LVL (ne mazāk kā 10%)

 

Līdzfinansējuma veids (nauda, mantiskais ieguldījums vai brīvprātīgais darbs) **

Kopā

LVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ LVL:

 

 

 

 

Kopā % no kopējām izmaksām:

 

 

X

100%

 

*Izdevumu pozīcijā jānorāda arī izdevumu mērķi un pamatojums (piemēram: transporta izdevumi ansambļa nokļūšanai uz festivālu)

** Projekta pieteicējam jāparedz līdzfinansējums naudā vai mantiskā ieguldījumā vai kā brīvprātīgo darbu u.c.) ne mazāk kā 10 % no kopīgā pašvaldībai pieprasāmā finansējuma. Ja līdzfinansējums tiek nodrošināts mantiskā ieguldījumā vai brīvprātīgā darba veidā, papildus tiek aizpildīta 2.1.tabula.

 

Mantiskā ieguldījuma vai brīvprātīgā darba novērtējuma aprēķins (LVL)

PIEMĒRS

2.1.tabula

Izdevumu pozīcijas Nr.

Ieguldījuma veids

Vienība

Vienības izcenojums (LVL)

Vienību daudzums

Izmaksas kopā (LVL)

1.

Degviela

Litri

1,00

20

20,00

2.

Brīvprātīgais darbs

stundas

1,189

40

47,56

 

...........

.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta vadītājs       .............................................../Vārds, uzvārds/

 

Iedzīvotāju apvienības vai NVO vadītājs.............................................../Vārds, uzvārds/

z.v.                                   

 

NOLIKUMA

projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

 

Pielikums Nr. 3

 

PROJEKTA DARBĪBAS UN REZULTĀTU PĀRSKATS

 

Līvānu novada domei

Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,

 

 

1. PROJEKTA NOSAUKUMS

 

 

 

2. pROJEKTA iesniedzējA ORGANIZĀCIJA

Iedzīvotāju apvienības vai NVO  nosaukums  (juridiskais statuss)

 

Adrese (juridiskā un pasta)

 

Tālrunis, fakss

 

E-pasts, mājas lapa

 

Reģistrācijas Nr.

 

Bankas nosaukums, bankas kods

 

Bankas norēķinu konts

 

Vadītāja vārds, uzvārds

 

3. projekta vadītājs (kontaktpersona)

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Adrese

 

Tālrunis, fakss

 

E-pasts

 

4. Par finansējumu atbildīgā persona

Atbildīgās personas vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Adrese

 

Tālrunis, fakss

 

E-pasts

 

     

 

 

1.projekta rezultāti

Aprakstiet vai projektu izdevās īstenot kā sākotnēji plānots, vai tika sasniegts projektā izvirzītie mērķi. Ja nē, kādi tam bija iemesli. Raksturojiet projektā veiktās aktivitātes. Norādiet kāds bija finansējuma sadalījums starp projekta aktivitātēm.

 

 

 

 

 

 

2. projekta ieguvumi

Norādiet gan tiešos ieguvējus, gan tos, kurus projekta rezultāti ietekmēs netieši. Miniet konkrētus skaitļus. Raksturojiet, kādas atziņas guvāt, realizējot projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projekta īstenošanas periods

Projekta sākums:

(diena, mēnesis, gads)

 

Projekta nobeigums:

(diena, mēnesis, gads)

 

 

 

 

 

4. Paraksti

 

20__. gada _____ ._________________

 

Iedzīvotāju apvienības vai NVO vadītājs / vārds, uzvārds/

 

                                                      _________________

                      z.v.                                     (paraksts)

 

 

 

Projekta vadītājs / vārds, uzvārds/

 

                                                      _________________

                                                                (paraksts)

 

 

   

 

 

5. Pielikumi

1.Dalībnieku saraksti

2. Fotogrāfijas

3..........

 

 

NOLIKUMA

projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

 

Pielikums Nr. 4

_____________________________________________

(Iedzīvotāju apvienības vai NVO nosaukums, Reģ. nr.)

________________________________

(adrese)

ATSKAITE

Par projekta finansējuma izlietojumu

 

_____________________________________________________________realizācijā

(projekta nosaukums)

 

Saskaņā ar ________g.__________________ līgumu Nr._____ projekta finansējums ir izlietots šādi:

 

N.p.k.

Projekta izdevumu pozīcija saskaņā ar 2.pielikumu „Projekta izmaksu tāme”

Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs un datums
(kvītis, EKA čeks, pavadzīme)

Izmaksu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs un datums

(maksājuma uzdevums, kases izdevumu orderis vai avansa norēķins)

Summa (Ls),
 tai skaitā:

Pašvaldības līdzfinansējums

Projekta iesniedzēja līdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā, Ls

 

 

Kopā %

 

 

 

Pavisam kopā izlietoti: Ls __________ (_______________________________)

                                                (summa vārdiem)

 

Pielikumā attaisnojoši dokumenti uz _____________lapām.

Pievienoto dokumentu saraksts:

1......

2......

__________________________                    _________________________________

                /paraksts/                                            /paraksta atšifrējums/          

__________________________

    /datums/

Z.V.