Aktualitātes

/images/news/large/409.png

27.03.2012

Domes sēdes darba kārtība

29.03.2012. LĪVĀNU NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības darbinieku  prasmju un darba rezultātu novērtēšanas kārtība”. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par koku ciršanu. Ziņo M. Grigalis
 8. Par nekustamā īpašuma zemes robežu savstarpējo novietojumu. Ziņo M. Grigalis
 9. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo M. Grigalis
 10. Par piesaistāmās zemes  platības noteikšanu ēku un būvju reģistrēšanai zemesgrāmatā. Ziņo M. Grigalis
 11. Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo M. Grigalis
 12. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis
 13. Par informācijas precizēšanu adrešu reģistrā. Ziņo M. Grigalis
 14. Par rezerves zemes fonda zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo M. Grigalis
 15. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo M. Grigalis
 16. Par nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju izslēgšanu no bilances, lietošanas mērķa maiņu un vienotas adreses piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 18. Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu. Ziņo A. Vaivods
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods
 20. Par ieguldījumu Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods
 21. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods

Saistošo noteikumu Nr.6 projekts

Saistošo noteikumu Nr.6 paskaidrojuma raksts