Aktualitātes

04.01.2012

Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

 

Līvānu novada dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Sadzīves pakalpojumu ēka” Liepu ielā 16, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no zemes gabala 1255 m2 platībā ar kadastra Nr. 7652 003 0322 un būves ar kadastra apzīmējumu  7652 003 0322 001, nomas tiesību izsoli.

 

Nekustamā īpašuma nomas tiesības tiek izsolītas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles sākotnējā cena par telpu kopējās platības 1 m2 Ls 0.10 + PVN.

 

Izsoles dalības maksa Ls 10.00, nodrošinājums – Ls 50,00.

 

Izsole notiks 2012.gada 17.janvārī plkst.14.00 Līvānu novada domē, sēžu zālē, 102.telpā, 1.stāvā, Rīgas ielā 77, Līvānos.

 

Izsoles objektu var apskatīt tā atrašanās vietā darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 22014001. Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei Līvānu novada domē, 302.kab., Rīgas ielā 77, Līvānos, darbdienās no plkst. 9.00 – 16.00, līdz 2012.gada 16.janvārim, informācija pa tālr. 65307271.

Izsoles dalības maksu Ls 10.00 un nodrošinājumu Ls 50.00 iemaksāt līdz izsoles dienai Līvānu novada domes reģ.    Nr. 90000065595 norēķinu kontā AS “GE Money Bank” Līvānu filiālē, BATRLV2X; konts: LV09BATR0051201723900.