Aktualitātes

/images/news/large/1142.jpg

23.04.2013

Kas kandidē Līvānu novada domes vēlēšanās?

Zaļo un Zemnieku savienības saraksts un priekšvēlēšanu programma

 

1. Andris Vaivods

2. Ināra Kalvāne

3. Ļevs Troškovs

4. Pēteris Romanovskis

5. Gunta Ozoliņa

6. Aija Usāne

7. Jānis Magdaļenoks

8. Māris Grigalis

9. Aivars Smelcers

10. Inese Jaunušāne

11. Ruta Klibiķe

12. Mārīte Vilcāne

13. Klavdija Daukšte

14. Jūlijs Stikuts

15. Ēriks Salcevičs

16. Valdis Anspaks

17. Anna Kārkle

18. Ramiss Aļijevs

 

Mūs var kritizēt, bet nevar noliegt mūsu padarītos darbus. Mūsu programma ir vērsta uz Līvānu novada līdzsvarotu izaugsmi. Tā ir reāla un izstrādāta atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

 

LĪVĀNU NOVADS - UZŅĒMĒJDARBĪBA, MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

UN PIEVILCĪGA VIDE ĢIMENES LABSAJŪTAI!

 

IZGLĪTĪBA

Saglabāt visas novada izglītības iestādes, pirmsskolas un pamatizglītības pieejamību tuvu dzīvesvietai

Nodrošināt skolās bezmaksas mācību grāmatas (tāpat kā līdz šim) un brīvpusdienas (arī vidusskolā)

Siltināt b/d „Rūķīši” ēku, izveidot  rotaļu un sporta laukumus, lapenes

Nodrošināt sociālā atbalsta personālu skolās

Veicināt skolu autonomiju interešu izglītības jomā

Atbalstīt Stipendijas fonda darbību

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Līdztekus esošajiem pabalstiem dažādām iedzīvotāju grupām,  ieviest atbalstu ģimenēm ar bērniem (arī strādājošiem vecākiem) – brīvpusdienas, bērna piedzimšanas, daudzbērnu pabalsts

Organizēt jauniešu nodarbinātību vasarā

Saglabāt dažādu sociālo pakalpojumu pieejamību Sociālajā dienestā, slimnīcā, „Baltajā mājā”

Risināt jautājumu par Smilšu ielas ēkas rekonstrukciju, veco ļaužu aprūpes centra „Rožlejas” paplašināšanu

 

VESELĪBA

Saglabāt un pilnveidot esošos medicīnas un sociālos pakalpojumus Līvānu slimnīcā

Modernizēt diagnostikas klāstu un piesaistīt jaunus speciālistus

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

Sakārtot industriālās zonas ielu, ceļu, elektrības, ūdens un kanalizācijas tīklus, veicinot jaunu uzņēmumu un darba vietu rašanos

Turpināt Uzņēmēju padomes darbu

Veicināt uzņēmumu rašanos, ieviešot NĪN atlaides jauniem uzņēmumiem un nodrošinot telpas biznesa inkubatorā

Veicināt meliorācijas sistēmu atjaunošanu, aizaugušo teritoriju sakārtošanu

 

KULTŪRA UN SPORTS

Izstrādāt Līvānu estrādes būvniecības tehnisko projektu

Uzbērt slēpošanas kalnu „Līvānu hūte”

Finansiāli atbalstīt pašdarbības kolektīvus

Veicināt daudzveidīgu kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību kultūras centrā

Pilnveidot sporta skolas darbību, skolu sporta bāzi

Nodrošināt skolu sporta zāļu pieejamību visiem

Atbalstīt visu vecumu sportistu, komandu, sporta klubu aktivitātes

Labiekārtot pilsētas stadionu

Izveidot volejbola, futbola, strītbola laukumus Lāčplēša ielā 28

Rekonstruēt sporta zāli Līvānu 2.vidusskolā

Izveidot jaunu skeitparku

 

VIDE, DABA, TŪRISMS

Labiekārtot peldvietas

Sakopt pilsētas parku (soliņi, nūjošanas un pastaigu takas)

Uzlabot atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu, šķirošanu

Aizsargāt un pavairot zivju resursus upēs un ezeros

 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

Pilnveidot sadarbību ar Valsts policiju

Turpināt video kameru uzstādīšanu iedzīvotāju drošībai

 

SABIEDRĪBA UN NOVADA PĀRVALDE

Sniegt pretimnākošu attieksmi ikvienam

Veidot atklātu un saprotamu dialogu ar iedzīvotājiem

Veicināt iedzīvotāju iniciatīvas, finansēt Mazo grantu projektus

Sadarboties ar NVO, dažādu nacionalitāšu un kultūru biedrībām, draudzēm un iedzīvotāju interešu grupām

 

PILSĒTVIDE

Veidot pievilcīgu pilsētas seju: labiekārtot skvērus, laukumu pie KC, atjaunot ielu norādes zīmes Rīgas ielā un pilsētas zīmes, tūrisma plānus un kartes, iebraucot pilsētā

Turpināt pilsētas ielu apgaismojuma, ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, kāpņu telpu, balkonu fasāžu remontus

Asfaltēt vairāk kā 20 Līvānu ielas

Sakārtot komunālo saimniecību

Iesaistīties Grīvas meža slēpošanas trases izveidē

Rekonstruēt kapliču Līvānu Draudzes kapos

Uzbūvēt autoostu un lietderīga brīvā laika pavadīšanas centru jauniešiem Paspārnē

Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas daudzdzīvokļu māju siltināšanā

 

PAGASTOS

Gādāt par visu novada pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu, labošanu, caurteku atjaunošanu

Sakārtot pievadceļus un stāvlaukumus pie pagastu kapsētām

Pagastu centros pabeigt ūdenssaimniecības un ielu apgaismojuma izveidi

Saglabāt esošās skolas, medicīnas un sociālos pakalpojumus, nodrošināt valžu darbu un saikni ar iedzīvotājiem visos pagastos

Rožupes pagastā labiekārtot estrādi (soliņi, skatu laukums),  skolas apkārtni, siltināt kultūras namu

Turku pagastā rekonstruēt Bērzu un Jaunatnes ielas Jaunsilavās. Sakārtot  Jaunsilavas skolas pievadceļu un daudzdzīvokļu māju pagalmus. Labiekārtot laukumu pie Turku Saieta nama Jersikas pagastā asfaltēt un ierīkot apgaismojumu Daugavas un Stacijas ielās, turpināt ielu asfaltēšanu Upeniekos, siltināt  tautas namu

Rudzātu pagastā panākt ceļa Rudzāti – Rožupe asfaltēšanu. Siltināt Rudzātu vidusskolu. Turpināt parka sakopšanu (ar estrādi). Nodrošināt sociālā centra pakalpojumus

Sutru pagastā rekonstruēt laukumu pie kultūras nama un skolas, sakārtot Kalna, Krasta, Rožu ielas

 

MĒS TICAM, KA BŪSIET KOPĀ AR MUMS!

KOPĀ MUMS IZDOSIES!

 

 

Partija "VIENOTĪBA" saraksts un priekšvēlēšanu programma

 

1. Normunds Brukmanis

2. Māris Lejiņš

3. Arnolds Jeļisejevs

4. Gundars Kucenčeirs

5. Viktors Kūka

6. Valija Vaivode

7. Roberts Daugulis

8. Mārīte Vucenlazdāne

9. Nauris Bērziņš

10. Andrejs Bondarevs

11. Ainis Veigurs

12. Jānis Grandāns

13. Ziedonis Borovskis

14. Ginta Vucina

15. Lūcija Gaiduka

 

Vienotība ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku rokā ar ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, EP un Saeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Visi kopā mēs panāksim, lai iedzīvotāju dzīves līmenis valstī un Līvānu novadā uzlabotos un tuvotos vidējam dzīves līmenim ES.

Nākotnes redzējums

Nodrošināt godīgu pārvaldi un vienlīdzīgu attieksmi pret iedzīvotājiem, darbiniekiem, uzņēmējiem. Prioritātes ir korupcijas izskaušana, saimnieciskās attīstības veicināšana, iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, investīciju piesaistīšana, darba vietu radīšana un pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšana.

Industriālās zonas izveide, kas kļūs par novada attīstības pamatu.

Daudzdzīvokļu namu siltināšana.

Gaišākas ielas un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide visā novadā.

 

Novada budžets un finanses

Novada domes darbam jābūt atklātam un jārada iedzīvotāju saikne ar pašvaldību, novada budžetam jābūt sabalansētam un racionāli veidotam, kā galvenās prioritātes izvirzot ekonomisko attīstību un sociālo drošību iedzīvotāju vidū.

 

Noteikt budžeta līdzekļu izdevumu prioritātes,

Nodrošināt domes darba atklātību,

Iesaistīt Iedzīvotājus domes darbībā- konsultatīvo institūciju veidošana, tikšanos rīkošana ar iedzīvotājiem pirms novadam būtisku lēmumu pieņemšanas,

Budžeta līdzekļus izmantot racionāli,

Izstrādāt detalizētu finanšu līdzekļu piesaistes plānu.

 

Ekonomiskā un pilsētvides attīstība, tūrisms

Tautsaimniecības attīstība un iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes sekmēšana ir novada uzplaukuma pamats. Ekonomiskās attīstības mērķis ir labklājības un darba vietu radīšana, nabadzības samazināšana un attīstības nodrošināšana.

 

Uzņēmumu atbalstīšana, sekmējot to paplašināšanos un jaunu darba vietu radīšana,

Sadarbībā ar zemniekiem un uzņēmējiem radīt jaunus kvalitatīvus produktus,

Bezdarba problēmu risināšana.

 

Kvalitatīva apkārtējā vide ir novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes pamats.

 

Apzaļumošanas un teritorijas sakopšanas programmas izstrāde un realizēšana,

Ūdenssaimniecības sektora sakārtošana,

Upju un ezeru apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un realizācija.

 

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

Uzdevums ir nodrošināt iespēju novada iedzīvotājam saņemt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.

 

Veikt komunālās saimniecības izvērtēšanu, problēmu apzināšanu un noteikt prioritātes to risināšanā,

Radīt apstākļus daudzdzīvokļu māju vecāko/pārvaldnieku atbalstam,

Plānveidīgi veikt kāpņu telpu remontdarbus,

 

Transports un infrastruktūra

Infrastruktūra ir galvenais priekšnoteikums ilgtermiņa attīstībai. Mērķis ir satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana. Kvalitatīvs ielu un ceļu tīkls sekmēs uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību visā novadā.

 

Sociālā sfēra un veselības aprūpe

Sociālo jautājumu risināšanas priekšnoteikums ir savstarpējā palīdzība un atbildība. Sociāli vismazāk aizsargātie iedzīvotāji ir jānodrošina ar atbilstošiem dzīves apstākļiem un jāsekmē šo iedzīvotāju labklājības paaugstināšana.

 

Sociālās palīdzības pieejamības veicināšana iedzīvotājiem,

Vides pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana,

Informācijas aprites un pieejamības par sociāliem pakalpojumiem nodrošināšana,

Sociālo darbinieku profesionalitātes paaugstināšana.

 

Veselību veicinošu, profilaktisku pasākumu popularizēšana,

Informēt iedzīvotājus par izmaiņām pastāvošās veselības aprūpes sistēmā un par iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus,

Attīstīt infrastruktūru, kas sekmē veselības stiprināšanu un saglabāšanu,

Piesaistīt līdzekļus Līvānu novada un pilsētas stadionu rekonstrukcijas projektu izstrādei un realizēšanai,

Izstrādāt peldbaseina būvniecības projektu.

 

Izglītība, kultūra un sports, reliģija

Mērķis ir izveidot novadā veselu, kulturālu un izglītotu sabiedrību.

 

Ģimeņu un izglītības iestāžu savstarpējās sadarbības veicināšana,

Daudzveidīgu un kvalitatīvi augstvērtīgu kultūras, atpūtas, sporta pasākumu organizēšana,

Estrādes un atpūtas parka projekta izstrāde un realizēšana,

Atbalstīt kristīgas baznīcas centienus garīgo vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.

 

Sabiedriskā kārtība un drošība

Novadam ir jākļūst par vietu, kur rūpējas par savu iedzīvotāju, īpaši bērnu, drošību.

 

Izveidot municipālo policiju,

Sadarbojoties ar policiju, novērst sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus jauniešu pasākumos un nodrošināt drošību,

Īstenot tirdzniecības vietu stingrāku kontroli, lai novērstu alkohola un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem.

 

GODS KALPOT LATVIJAI!

GODS KALPOT LĪVĀNU NOVADAM!

 

 

"Reformu partija" saraksts un priekšvēlēšanu programma

 

 

1. Normunds Liepnieks

2. Valdis Labinskis

3. Marika Kirillova

4. Rita Lazdiņa-Stafecka

5. Jevgenijs Grigorjevs

6. Līga Klauža

7. Oskars Bērziņš

8. Anastasija Laizāne

9. Andris Pakers

10. Arnis Zalāns

11. Māris Aizpuris

12. Biruta Mazure

13. Tekla Alekse

14. Everita Silicka

15. Eduards Gavars

 

Par attīstību un godīgu pārvaldi!

 

Ekonomika

-           Prioritāte 1 - industriālās teritorijas attīstība, infrastruktūras sakārtošana.

-           Prioritāte 2 - ES fondu apguve jaunu darba vietu radīšanai.

-           Prioritāte 3 - vietējo uzņēmēju piesaistīšana konkursos.

-           Atbalsts lauksaimnieciskajai ražošanai un produktu pārstrādāšanai.

-           Uzņēmējdarbības un lauksaimnieciskās ražošanas stimulēšanai izmantojama pašvaldības īpašumā esošā zeme un pirmpirkuma tiesības.

-           Veicināmas vietējo jauniešu un studentu biznesa aktivitātes.

 

Labāka pārvalde

-           Darba caurspīdīgums un atteikšanās no aizklātiem balsojumiem.

-           Pašvaldībā pakalpojumi vienā pieturas punktā.

-           Korupcijas risku mazināšanai sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā.

-           E-saziņa ar iedzīvotājiem un e-paraksta izmantošana pašvaldībā.

-           Pašvaldības kapitāla sabiedrību pilnīgāka kontrole.

-           Pašvaldības būvniecības stingrāka uzraudzība un izvērtēšana.

-           Sadarbība ar NVO.

 

Komunālā saimniecība

-           Siltuma tarifu samazināšana.

-           Dzīvojamo ēku siltināšana.

-           Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu samazināšana ar konkursiem.

-           Novadā vienots ūdens, kanalizācijas un atkritumu izvešanas tarifs.

-           Atbalsts dzīvojamā fonda apsaimniekošanas biedrību dibināšanai.

-           Atbalstīt sabiedriskās pirts izveidi.

 

Pilsētas attīstība

-           Izprotama infrastruktūras attīstība ar iedzīvotāju aptaujām un apspriedēm.

-           Nepārtrauktas elektroenerģijas apgādes nodrošināšana.

-           Svarīgāko ielu un objektu izgaismošana tumšajā diennakts laikā.

-           Autoostas un dzelzceļa stacijas kopējas infrastruktūras izveide.

-           Ceļa izveide Dubnas kreisajā krastā zem dzelzceļa.

-           „Ubaglīča” ūdens saimniecības sakārtošana.

-           Ar uzbērumiem novēršama applūšana gar Dubnu un Daugavu.

 

Lauku vides attīstība

-           Mazās saimniecības un lauki saglabājami kā dzīvesveids.

-           Transports uz darbu, izglītības, kultūras un garīgās dzīves pasākumiem.

-           Lauku zemes un mežu īpašnieku kooperācija un informēšana.

-           Zemnieku konsultatīvas padomes izveidošana.

-           Lauku kapsētas sakārtojamas un nodrošināma piekļūšana.

-           Labākas iespējas Daugavas šķērsošanai ar uzlabotu piekļuvi pārceltuvēm.

 

Pagastos

-           Sakārtojami ceļi pagastos, prioritāri Rudzāti - Rožupe.

-           Jersikas pilskalns izmantojams kā simbols tūrismā.

-           Sutros jānodrošina ilgspējīga sākumskolas un bērnu dārza grupiņas darbība.

-           Turkos veicināmas iniciatīvas veikala un medpunkta atvēršanai.

 

Drošība

-           Pašvaldības policijas izveide.

-           Pilnveidojama jauniešu formālo un neformālo atpūtas vietu uzraudzība.

-           Vecāku patruļas pilsētā, pārstāvjus iesaistot sociālās komisijas darbā.

-           Atbalsts „Jaunsardzes” darbībai.

 

Sociālie Jautājumi

-           Sociālā dienesta darba vides un stila uzlabošana.

-           Naudas izmaksas vietā vairāk apmaksāt konkrētus pakalpojumus.

-           Aprūpes gultu, rehabilitācijas un pansionāta pakalpojumu nodrošināšana.

-           Nepieciešams sociālo dzīvokļu fonds ar skaidri noteiktām prasībām.

-           Ģimenes krīžu centra izveide.

-           Risināms „Zupas virtuves” jautājums.

-           Nabadzības riska mazināšanai sadarbība ar NVO, īpaši Sarkano Krustu Eiropas pārtikas paku jautājumā.

 

Veselība

-           Jānodrošina kvalitatīva uzņemšana Daugavpils un Jēkabpils reģionālajās slimnīcās.

-           Saglabāt bāzi neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

-           Jāpiesaista pastāvīgi ārsti speciālisti.

-           Atbalsts sporta aktivitātēm un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumiem.

 

Izglītība

-           Lauku skolu specializācija un daudzfunkcionālu pakalpojumu centru izveide.

-           Sadarbībā ar uzņēmējiem profesionālās izglītības nodrošināšana.

-           Vienas skolas pārveide par vietējās nozīmes profesionālās izglītības centru.

-           Valsts nodarbinātības aģentūras kursu uzlabošana atbilstoši darba tirgus prasībām.

-           Visiem nodrošināt skolas internāta pakalpojumus.

-           Atbalsts privātu un NVO veidotiem bērnu dārziem un grupiņām.

-           Visu novada skolu vecāku apvienotās padomes izveide.

-           Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai.

 

Kultūra

-           Stiprināma pašdarbnieku un NVO loma.

-           Kolektīviem nodrošināt finansējumu, neatkarīgi no grantiem un projektiem.

-           Vienotā atalgojuma sistēma kolektīvu vadītājiem un palīgiem.

-           Kultūras iestāžu neatkarīga darbība bez iejaukšanās no Domes puses.

-           Pašvaldības finansēto kultūras pasākumu finansēšanas caurspīdīgums.

 

 

Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" saraksts un priekšvēlēšanu programma

 

1. Juris Kirillovs

2. Jevģenija Reinbaha

3. Ašots Mamikonjans

4. Arkādijs Skutels

5. Jeļena Mniško

6. Lidija Znotiņa

7. Anatolijs Sproge

8. Sergejs Kručiņins

9. Valērijs Jefremovs

10. Gaļina Krjukova

11. Modris Sprukulis

12. Jevgeņijs Paškevičs

13. Aigars Klaužs

 

PPA "SASKAŅAS CENTRS"

2013. gada 1. jūnija Pašvaldību vēlēšanas

Priekšvēlēšanu programma

 

Mēs iestājamies par sociālo taisnīgumu, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu tautības un reliģiskās piederības. Programmā izvirzīti prioritārie virzieni – sociālā atbildība, ekonomiskā attīstība, infrastruktūra, izglītība, vide, kultūra, drošība un laba pārvalde. Mūsu galvenās prioritātes ir iedzīvotāju sociālā aizsardzība un ekonomika.

Savā darbībā apņemamies vienmēr ievērot principu – vara darbojas tautas interesēs. Netiks pieņemti tādi lēmumi novada attīstības jautājumos, kas nav apspriesti ar sabiedrību, nav ekonomiski pamatoti un bez ilglaicīgas perspektīvas. Tikai tad, ja sabiedrība un novada dome pratīs rokrokā stāties pretim smagajiem nākošo gadu izaicinājumiem, ir sagaidāms pozitīvs iznākums. Šajā procesā SASKAŅAS CENTRS saredz savu, iespējams izšķirošo lomu.

 

Sociālā aizsardzība, veselības aprūpe, drošība

-           Sociālo dienestu padarīt modernāku un pieejamāku.

-           Darbaspējīgiem pabalstu saņēmējiem piedāvāt jaunas programmas sociālajai rehabilitācijai.

-           Noteikt nekustamā īpašuma atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm.

-           Palielināt atbalstu novada ģimenēm ar bērniem, paaugstinot bērna piedzimšanas pabalstu.

-           Sadarbojoties ar NVO, radīt papildus iespējas sniegt sociālās aprūpes pakalpojumus pensionāriem un mazturīgiem iedzīvotājiem, tsk. trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanu.

-           Izveidot atbalsta modeli ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, lai savlaicīgi sniegtu psiholoģisko un praktisko palīdzību.

-           Pašvaldības dzīvokļu fonda sakārtošana, daļai dzīvokļu piešķirot sociālo dzīvokļu statusu trūcīgām ģimenēm.

-           Primārās veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana ar mērķi mazināt akūtu un hronisku pacientu skaitu.

-           Uzlabot un attīstīt sabiedriskās kārtības un drošības kvalitāti novadā, izveidojot pašvaldības policiju.

Novada ekonomiskā attīstība

-           Veicināt pozitīvu attieksmi pret uzņēmējdarbību novadā.

-           Maksimāli izmantot vietējos resursus, dodot darbu sava novada iedzīvotājiem.

-           Investoru un uzņēmēju darbības stimulēšana, piešķirot NĪN nodokļa atlaides apmaiņā pret jaunu darba vietu radīšanu.

-           No jauna būvētām ražošanas ēkām piemērojama NĪN atlaide uz vienu gadu.

-           Pašvaldību iepirkuma procedūras pārskatīšana ar nolūku samazināt korupcijas riskus un nodrošināt reālu konkurenci.

-           Dzīvojamā fonda energoefektivitātes pasākumu atbalstīšana, piedāvājot renovācijas palīgdarbos iesaistīties attiecīgās mājas bez darba palikušajiem iedzīvotājiem.

-           Komunikāciju izbūve un infrastruktūras uzlabošana pilsētas industriālo teritoriju apkārtnē.

-           Atbalstīsim visu novada ceļu tīkla uzturēšanu braukšanas kārtībā.

-           Tūrisma infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu dažādības veicināšana novada atpazīstamībai un izaugsmei.

Izglītība, kultūra, vide, sports

-           Profesionālās izglītības kompetences centra izveide.

-           Esošo vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības iestāžu, kā arī mākslas, mūzikas, sporta skolu saglabāšana un atbalstīšana.

-           Saglabāt atbilstošas kvalitātes pirmskolas un vispārējās izglītības pieejamību maksimāli tuvu bērnu dzīves vietai

-           Atbalstīt latviešu valodas bezmaksas kursu organizēšanu.

-           Toleranti risināt mazākumtautību izglītības programmas kultūrvēsturiskā un garīgā mantojuma saglabāšanā un izkopšanā

-           Sadarbībā ar dažādu konfesiju baznīcām rūpēties par sabiedrības garīgo un tikumisko vērtību saglabāšanu

-           Atbalstīsim daudzveidīgus latvisko un citu etnisko kultūru projektus.

-           Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un pilnveidošana.

-           Sabiedriskās pludmales izveide.

-           Bērnu un jauniešu atpūtas un sporta laukumu labiekārtošana un uzturēšana kārtībā.

-           Kultūras un sporta dzīves attīstīšana novada teritorijā, saglabājot esošos un atbalstot jaunus kultūras un sporta pasākumus.

Laba pārvalde

-           Pašvaldības regulāra komunikācija ar novada iedzīvotājiem, tostarp piedāvāto e-pakalpojumu klāsta palielināšana

-           Tiešās demokrātijas formu attīstīšana – pašvaldību referendumi, sabiedriskās apspriešanas

-           Nodrošināta visu publisko lēmumu pieņemšanas procesa atklātība un caurredzamība

-           Pašvaldības kapitālsabiedrību pilnvarnieku atbildības paaugstināšana

-           Pašvaldības realizēto būvniecības projektu izdevumu uzraudzība ar mērķi izskaust nelietderīgus un apzināti paaugstinātus tēriņus

-           Pašvaldībā atalgojums samērots ar darba rezultātiem, uz rezultātu vērsta vadība, augsta darba ražīgums, kvalitāte un atsaucība iedzīvotāju vajadzībām

-           Regulāras amatpersonu atskaites iedzīvotājiem, stingras kontroles ieviešana par līdzekļu izlietojumu.

 

 Centrālās vēlēšanu komisijas informācija

 

No Līvānu novadā pieteiktajiem kandidātiem 62,30% ir vīrieši, 37,70% - sievietes.

 

Vidējais kandidāta vecums ir 45,5 gadi. Vairāk kā puse 55,74% kandidātu ir vecumā no 41 līdz 60 gadiem, 18,03% - 31-40 gadus veci, 14,75% - 21-30 gadus veci, bet 9,84% - 61-70 gadus veci. 1,64% kandidātu ir vecumā 71-80 gadiem.

 

61 kandidātam ir Latvijas pilsonība, 1 kandidātam ir arī Vācijas pilsonība. 54,10% kandidiātu ir latvieši, 44,26% tautību nenorādīja (tā nebija obligāta prasība), 1 kandidāts norādījis krievu tautību. 60 kandidāti balotējas Līvānu novadā, jo te dzīvo, bet 1 kandidāts tāpēc, ka Līvānu novadā strādā.

 

Ar pieteiktajiem kandidātiem un viņu piedāvātajām priekšvēlēšanu programmām varat iepazīties:

http://www.cvk.lv/cvkserv/pv2013/saraksti/7612.html