Izglītība

/images/news/large/261.jpg

17.01.2012

Līvānu novadā norisinās darbs ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem

Sākot ar 2012. gada 1. janvāri 8 Līvānu novada izglītības iestādēs ir uzsākta projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās” realizācija.

Projekta ietvaros 8 Līvānu novada skolās ir piesaistīti 27 pedagogi:

-          Līvānu 1. vidusskolā darbojas: sociālais pedagogs, 2 pagarinātās dienas grupas pedagogi, stājas uzlabošanas pulciņa pedagogs un attīstošā mūzikas pulciņa pedagogs „C līmeņa klasē”;

-          Līvānu 2. vidusskolā darbojas: sociālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas pedagogs un stājas uzlabošanas pulciņa pedagogs;

-          Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolā darbojas: sociālais pedagogs un darba un sadzīves prasmju pulciņa pedagogs;

-          Jaunsilavas pamatskolā darbojas: sociālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas pedagogs un stājas uzlabošanas pulciņa pedagogs;

-          Rožupes pamatskolā darbojas: sociālais pedagogs, 2 pagarinātās dienas grupas pedagogi un stājas uzlabošanas pulciņa pedagogs;

-          Jersikas pamatskolā darbojas: sociālais pedagogs, 2 pagarinātās dienas grupas pedagogi un stājas uzlabošanas pulciņa pedagogs;

-          Sutru pamatskolā darbojas: sociālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas pedagogs un stājas uzlabošanas pulciņa pedagogs;

-          Rudzātu vidusskolā darbojas: sociālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas pedagogs un stājas uzlabošanas pulciņa pedagogs.

Projekta mērķis - nodrošināt mācību atbalstu un veicināt piemērotāku tālākizglītības ceļu piedāvājumu bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, t.sk., bērniem ar mācīšanās problēmām un zemām pamatprasmēm, ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem obligātajā izglītības vecumā Līvānu novada 8 vipārizglītojošās skolās.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sniegts atbalsts 333 bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām, uzlabojot to mācību rezultātus, kā arī veicinot tiem piemērotu tālākizglītības izvēli.

Projekta norises laiks 01.01.2012. – 31.12.2013.

            Projekta kopējās izmaksas 107 982,00 LVL, kuras 100% apmērā tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

 

               Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes”, 1.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.