1...34 5...21

Vide

 • 18.05.2020

  Iespējams nodot būvgružus

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” atkritumu pieņemšanas punktā (Rīgas ielā 2b, Līvānos) iedzīvotājiem iespējams nodot būvgružus (izņemot šīferi). Maksa par kubikmetru būvgružu: 38,03 EUR (ar PVN).

 • 12.05.2020

  Ceļā uz zaļāku Latviju ‒ Līvāni un Salaspils pievienojas bezatkritumu pilsētas iniciatīvai Tīri.Labi.

  Līvānu un Salaspils pašvaldības pievienojušās bezatkritumu pilsētas iniciatīvai  “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” abas pašvaldības apņemas aktualizēt bezatkritumu dzīvesveidu un izglītot pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus, lai nākotnē ne vien uzlabotu apkārtējo vidi un samazinātu radīto atkritumu daudzumu, bet arī veicinātu ekoloģisko domāšanu gan sabiedrībā, gan pašvaldības institūcijās.

 • 28.04.2020

  Lielā Talka norisināsies 16. maijā

  Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formāliem.

 • 23.04.2020

  Nolietoto riepu daudzumu Latvijā varam samazināt, nododot tās pārstrādei

  Katru gadu Latvijā realizē aptuveni 17 000 tonnas riepu, taču šobrīd nepārstrādāto nolietoto riepu daudzums pārsniedz 105 tūkstošus tonnu. Lielākā to daļa tiek izmesta dabā, radot piesārņojumu, taču tik pat daudz tiek vienkārši novietotas pie sadzīves atkritumu konteineriem, proti, izmestas pilsētvidē, kas ir tik pat liels likumpārkāpums kā riepu izmešana dabā. Riepas pieskaitāmas pie kaitīgiem atkritumiem, kuras jāsavāc un jāpārstrādā pilnīgi citādā veidā nekā sadzīves atkritumi. Tāpēc iedzīvotājiem tiek piedāvātas vairākas iespējas kā legāli nodot riepas, lai nodrošinātu to otrreizēju pārstrādi un samazinātu vides piesārņojumu.

 • 16.04.2020

  Turpmāk piemēros simbolisku maksu par autoriepu nodošanu

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” atkritumu pieņemšanas punktā (Rīgas ielā 2b, Līvānos) no iedzīvotājiem tiek pieņemtas arī vieglo automašīnu autoriepas. Turpmāk to nodošanai tiks piemērota maksa: 0,15EUR par kg + PVN.

 • 16.04.2020

  Paziņojums

  Paziņojums: Līvānu novada dome, pamatojoties uz 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasībām  VAS. ”Latvijas valsts meži” ir izsniegusi Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.4  bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei - smilts ieguvei atradnē „Kurpiņi”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts Meži” ar kadastra numuru 7652 001 0139, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumiem  76520050526, 76520050566.

 • 15.04.2020

  Uzlabos virszemes ūdeņu kvalitāti

  Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  vides organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi. 

 • 13.04.2020

  Suns meklē saimnieku

  Rožupes pagastā bez saimniekiem palicis sunīts (puika, aptuveni gadu - divus vecs, ļoti draudzīgs). Varbūt kāds vēlas dot tam mājas? Iespēja pieteikties līdz rītdienai, 15.aprīlim. Kontaktpersona: Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, tālr. 26543575. Jauns saimnieks atrasts. Paldies!

 • 09.04.2020

  Aicinām piedalīties pētījumā “Sabiedrības iesaiste atkritumu apsaimniekošanā Ziemeļvidzemē un Dienvidlatgalē”

  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studente Karīna Ješkina saistībā ar bakalaura darba izstrādi veic pētījumu par sabiedrības iesaisti atkritumu apsaimniekošanā Dienvidlatgales un Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionos. Pētījuma anketa: https://forms.gle/Unar8dTxWrRyACzD6

 • 08.04.2020

  Kā ārkārtējās situācijas periodā saņemt marķētos sadzīves atkritumu maisus?

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” arī ārkārtējās situācijas periodā privātmāju iedzīvotājiem, kuri sadzīves atkritumus nodod izmantojot marķētos atkritumu maisus, turpina nodrošināt to izsniegšanu, bet ir mainījusies izsniegšanas kārtība. 


1...34 5...21