Visas ziņas

31.03.2020

Covid 19: drošības pasākumi Līvānu novadā ārkārtējās situācijas laikā

Saistībā ar COVID-19 12. martā valdība pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. 7.maijā Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtējās situācijas termiņu līdz 9.jūnijam. Izvērtējot situācijas nopietnību, arī Līvānu novada pašvaldībā sasauktas Civilās aizsardzības komisijas sēdes, izdoti vairāki rīkojumi un noteikti sekojoši ierobežojumi:

 

Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu skatīt ŠEIT

 

ATCELTI VISI PUBLISKIE PASĀKUMI

 

Līvānu novadā līdz 9.jūnijam atcelti (vai pārcelti) visi kultūras pasākumi, kolektīvu mēģinājumi, semināri, kursi un jebkuri citi publiski pasākumi visās pašvaldības iestādēs.

 

No 27.marta slēgti sporta laukumi pie JIC “Kvartāls” un pie Līvānu 1.vidusskolas. Aicinām bērnu vecākus nelaist savus bērnus arī iekšpagalmu rotaļu laukumos, jo, kā norāda atbildīgie dienesti, COVID 19 vīruss izplatās ne tikai no cilvēka uz cilvēku, bet to iespējams iegūt arī no dažādām virsmām, uz kurām vīruss var saglabāties pat dienām ilgi. Īpaši daudz vīrusu var būt uz koplietojamiem objektiem. Mazi bērni biežāk spēlējoties pieskaras virsmām, sejai un cits citam, tāpēc inficēšanās risks pieaug.

 

Ņemot vērā valstī pieņemtos jaunākos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, arī Līvānu novada dome 30. martā izdeva rīkojumu par sekojošiem papildus ierobežojumiem Līvānu novada teritorijā:

 

1. Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā kapličas izmantot tikai cilvēku mirstīgo atlieku uzglabāšanai līdz bēru ceremonijai;

 

2. Bēru ceremonijas noturēt tikai ārtelpās, ievērojot savstarpējo 2 metru distanci starp personām un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

 

PIRMSSKOLAS DEŽŪRGRUPAS PII “RŪĶĪŠI” un RUDZĀTU VIDUSSKOLĀ

 

Pirmsskolas izglītības grupas Līvānu novada skolās līdz 2020.gada 12.maijam nedarbojas.

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103  (grozījumi 12.05.2020.)  nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas veic bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.


Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” līdz 9. jūnijam strādās dežūrgrupu režīmā.

 

Noteikumi:

1. Vecākus, kuri paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu,  piesakot bērnu dežūrgrupu apmeklējumam, lūdzam zvanīt iestādes vadītājai vai rakstīt uz e-klases pastu vienu darba dienu iepriekš no 8.00 līdz 16.00.

2. Vecāks, atvedot bērnu uz iestādi, vienu reizi nedēļā paraksta apliecinājumu par to, ka bērns ir vesels.

3. Bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei no piecu gadu vecuma:

  • iestāde līdz 29. maijam turpina attālināto mācību procesu;
  •  bērniem, kuru vecāki vēlēsies, lai klātienē nodrošinātu sagatavošanos 1. klasei, mācību process tiks organizēts  no 3. augusta līdz 21. augustam.

No 18.maija pirmsskolas dežūrgrupa atvērta arī Rudzātu vidusskolā.

 

SKOLĀS MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI


Skolas netiek slēgtas, bet mācību process no 23.marta tiek nodrošinātas attālināti. Izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri gatavojas valsts pārbaudījumiem, un 9.klašu audzēkņiem tiks nodrošinātas klātienes konsultācijas, ievērojot noteiktos drošības pasākumus.

 

12.klašu eksāmeni notiks klātienē, ievērojot noteiktos drošības pasākumus.

 

Vecākiem regulāri jāseko ierakstiem e-klases žurnālā un vismaz vienu reizi dienā jāiepazīstas ar skolēnam uzdoto! Vecākiem nekavējoties jāziņo skolas vadībai, ja bērns slimības dēļ nevar piedalīties mācību procesā.

 

Ārkārtējās situācijas laikā J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas un Līvānu Bērnu un jauniešu centrā nodarbības notiek attālināti.

 

No 13. maija atsāk klātienes sporta nodarbības Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola, vienlaikus nodrošinot visus valstī noteiktos drošības pasākumus Covid-19 izplatības novēršanai. Ņemot vērā pašreizējos drošības nosacījumus, sporta nodarbībās jāievēro 2 metru distance, vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti var pulcēties līdz 25 personām, ieskaitot treneri un citus darbiniekus, nodarbības nevar piedalīties audzēkņi, kas jaunāki par 7 gadiem, jāveic dezinfekcijas pasākumi u.c.

 

Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu bērnu drošību, vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu spējas un prasmes parūpēties par sevi, jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcība konkrētā situācijā. Jebkurā gadījumā – gala atbildība par bērnu ir vecāku ziņā.

 

LĪVĀNU NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBS

 

No 17. marta Līvānu novada domes administrācija apmeklētājus klātienē nepieņem, bet pašvaldības darbs tiek turpināts. Nepieciešamības gadījumā ar Līvānu novada domes administrāciju aicinām sazināties pa tālruņiem: 6 53 07250 vai 6 53 07251, rakstīt uz e – pastu: dome@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv (pakalpojums: elektronisks iesniegums iestādei), vai atstāt iesniegumu Līvānu novada domes administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos), kur no 17. marta uzstādīta pastkastīte sūtījumu nodošanai.

 

Dzīvesvietas deklarēšanai un arī citu pakalpojumu attālinātai saņemšanai aicinām izmantot portālu www.latvija.lv.

 

Līvānu novada domes Kases darbība pārtraukta. Norēķinus aicinām veikt elektroniski vai arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

 

Domes deputātu plānotās iedzīvotāju pieņemšanas tiek organizētas attālināti – iedzīvotāji pieņemšanas laikā, trešdienās no 9.00 līdz 12.00, ar deputātu var sazināties pa tālruni: 65307110.

 

Jautājumu izskatīšana, kur ir nepieciešams klātienes kontakts, atlikta līdz 12.maijam.

 

Līvānu novada domes komiteju sēdes un domes sēdes notiek klātienē, bet saīsinātā formātā, ievērojot 2 m distanci.

 

PAGASTU PĀRVALŽU DARBS

 

No 19.maija Līvānu novada pagastu iedzīvotājiem atkal iespējams veikt maksājumus pagastu pārvalžu kases, kuras atsākušas apmeklētāju apkalpošanu klātienē, ievērojot noteiktās pastiprinātās higiēnas un sanitārās normas. 

 

Citu jautājumu kārtošanai ar attiecīgo pagasta pārvaldi aicinām sazināties pa tālruņiem un e – pastiem. Pagastu pārvalžu kontakti: Jersikas pagasta pārvaldes tālr. 65329542, e-pasts: jersika@livani.lv; Rožupes pagasta pārvaldes tālr. 65329456, e-pasts: rozupe@livani.lv; Rudzātu pagasta pārvaldes tālr. 65326333, e-pasts: rudzati@livani.lv; Sutru pagasta pārvaldes tālr. 65329150, e-pasts: sutri@livani.lv; Turku pagasta pārvaldes tālr. 65326251, e-pasts: turki@livani.lv.

 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS

 

Sociālā dienesta speciālisti iespēju robežās konsultē klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu. Līvānu novada Sociālā dienesta kontakti: tālr.: 65307165, e-pasts: lnsd@livani.lv. Sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem tālr. 26553797 vai 65307161.   Sociālā darbinieka ar pilngadīgām personām tālr. 65307163, 65307162 vai 27803949. Sociālo darbinieku pagastos kontakti: sociālā darbiniece (Rožupes, Rudzātu un Sutru pag.) Zigrīda Rubine (tālr.: 28378410; e-pasts: zigrida.rubine@livani.lv), sociālā darbiniece (Turku un Jersikas pag.) Ināra Kokina (tālr.: 28648225, e-pasts: inara.kokina@livani.lv).

 

Iesniegumu pieņemšana tiek organizēta tos atstājot pastkastītē, kura izvietota  Līvānu novada domes administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos).

 

Mājas aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts kā ierasts.

 

No 16.marta biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centrs ir slēgts.

 

ES atbalsta paku izsniegšana tiek nodrošināta.

 

Aicinām iedzīvotājus informēt Sociālo dienestu pa tālr. 65307165, ja jūsu rīcībā ir informācija, ka kādai personai vai ģimenei ir nepieciešama palīdzība piegādāt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.

 

BĀRIŅTIESAS DARBS

 

Līvānu novada Bāriņtiesa līdz 2020.gada 9.jūnijam NEPIEŅEM apmeklētājus klātienē. Tiek pārceltas arī plānotās bāriņtiesas sēdes.

 

Saziņai ar bāriņtiesu aicinām izmantot tālr. 653 07271 vai 20220877 vai e-pastu: marija.jansone@livani.lv.

 

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus pa pastu – Līvānu novada bāriņtiesai, Rīgas iela 77, Līvāni, LV 5316, pa e-pastu: marija.jansone@livani.lv vai ievietot pastkastītē, kura izvietota  Līvānu novada domes administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos).

 

Atgādinām, ka ārpus bāriņtiesas darba laika un brīvdienās par bērnu tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju lūdzam informēt  Valsts policiju zvanot pa tālruni – 110!

 

Gadījumos, kad tiek apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Līvānu novada bāriņtiesa rīkosies likumā noteiktajā kārtībā.

 

Atgādinām, ka, sakarā ar to, ka visās izglītības iestādēs mācības uz laiku ir pārtrauktas, mācību procesu nodrošinot attālināti, bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt vienus, bez pieaugušo uzraudzības. Bet arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Vecākiem jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcība apdraudējuma gadījumā, jāizskaidro bērnam, kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību. Jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumā.

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS

 

Pirms apmeklējuma aicinām sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļu pa tālr. 65307265 vai mob.tālr. 29133612 vai e-pastu: dzim@livani.lv.

 

Tiek nodrošināta dzimšanas un miršanas faktu reģistrācija. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Atgādinām, ka reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi. Tiek nodrošināta laulību reģistrācija. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam.

 

BŪVVALDES DARBS

 

Būvvalde būvniecības dokumentu izskatīšanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (bis.gov.lv).  Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Būvvaldi pa tālr. 65307272 vai e-pastu: buvvalde@livani.lv

 

BŪVNIECĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS DAĻA

 

Būvniecības un infrastruktūras daļa klātienē apmeklētājus nepieņem. Aicinām sazināties pa tālr. 65307273 vai e-pastu:  intis.svirski@livani.lv

 

BIBLIOTĒKAS

 

Ar 14. maiju apmeklētājiem durvis vērusi Līvānu novada Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas: Rožupes, Jaunsilavu, Sutru, Rīta, Jersikas, Rudzātu un Turku pagasta bibliotēkas.

 

Visas bibliotēkas atsākušas darbu standarta darba laikā, kāds tas bija pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Tomēr piesardzības nolūkos ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

 

Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā apmeklētāju plūsmas organizēšanai nodrošināta atsevišķa  ieeja un izeja. Plašāka informācija šeit.

 

LATGALES MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS

 

Latgales mākslas un amatniecības centrs savas durvis apmeklētājiem vēris 19. maijā.

Tomēr, lai pasargātu sevi un citus, jāievēro daži noteikumi!

Kopējais apmeklētāju skaits – ne vairāk kā 25 PERSONAS; Distance starp apmeklētājiem – 2 METRI.

 

Vēlams pieteikt apmeklējumu, zvanot pa tālr. +371 28603333. 


Jautājumu gadījumā droši zvanīt!

 

Drošības apsvērumu dēļ apmeklētājiem nebūs pieejama Stikla pūšanas darbnīca un gida pakalpojumi laika posmā no 19.maija līdz 9.jūnijam.

 

CITU PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBS

 

Slēgts JIC “Kvartāls”, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs un kultūras nami.

 

LĪVĀNU SILTUMS

 

SIA "Līvānu siltums" līdz 9.jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Iedzīvotāji rēķinu apmaksu par siltumapgādi var veikt internetbankā, kā arī SIA "Maxima" veikalu kasēs.

 

Aicinām saziņu ar SIA "Līvānu siltums" darbiniekiem veikt attālināti: informāciju par aprēķiniem un norēķiniem var saņemt pa tālr. 65307241; informāciju siltumapgādes parādu jautājumos var saņemt pa tālr. 65307244; tehnisko jautājumu risināšanai lūgums zvanīt pa tālr. 26465236. E-pasta adrese saziņai: lsiltums@tvnet.lv.  SIA "Līvānu siltums" e-pasta adrese vispārīgos jautājumos: livanusiltums@livanusiltums.lv

 

LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

 

Ar 12.maiju darbu atsākusi SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” kase (Rīgas iela 2B, Līvāni).  Atgādinām, ka iedzīvotāji rēķinu apmaksu var veikt arī internetbankā, kā arī SIA "Maxima" veikalu kasēs (komisija 0,50 EUR).

 

Citos jautājumos SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” klientu apkalpošanu klātienē nodrošina TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta:

  • atkritumu un dzīvokļu apsaimniekošanas iecirknis un sanitārtehniķa izsaukums pa tālr. 65381819;
  • ēku iekšējo siltumtīklu iecirkņa tālr. 24339141;
  • ūdens skaitītāju nodošana pa tālr. 65381894 vai rakstot uz e-pastu: skaititaji@livanudzks.lv;
  • dzīvokļu iecirkņa nakts dežūras (17.00-08.00) tālr. 20141690.

Saziņai var izmantot arī uzņēmuma e-pastu: info@livanudzks.lv

 

LĪVĀNU SLIMNĪCA

 

Ņemot vērā grozījumus Veselības ministrijas 2020.gada 25.marta rīkojumā Nr.59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”, SIA "Līvānu slimnīca" atsāk sekojošus pakalpojumus:

  • ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu - ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas,  elektrokardiogrāfijas izmeklējumu veikšanu;
  • pirmreizējas endokrinologa, oftalmologa un neirologa konsultācijas.

Atsākot pierakstu veikšanu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, SIA "Līvānu slimnīca" iespēju robežās sākotnēji nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu personām, kam tie tika atcelti pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

 

SIA "Līvānu slimnīca" lūdz klientus un pacientus, apmeklējot slimnīcas telpas, parūpēties par sejas maskām, saskaņot  telefoniski pakalpojumu saņemšanu datumu un laiku, ievērot distanci un precīzi ierasties uz konsultāciju vai izmeklējumu.

 

Lūdzam zvanīt reģistratūrai 6 53 07602.

 

Līvānu slimnīcas nodaļās apmeklētāji netiek pieņemti. 

 

AAPC “ROŽLEJAS” NOTEIKTA KARANTĪNA

 

Aprūpes centrā “Rožlejas” apmeklētāji netiek pieņemti.

 

Līvānu novada domes rīkojumu par drošības pasākumiem Covid-19 izplatīšanās novēršanai SKATĪT ŠEIT

 

VALSTS IESTĀDES UN NOTĀRS

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 9.jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 2020. gada 9.jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus.

Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski: VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 9.jūnijam saziņu nodrošina tikai attālināti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 9.jūnijam saziņu ar klientiem un sadarbības partneriem nodrošina tikai attālināti.

Iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiek pieņemti tikai neklātienē. Tālruņi saziņai: nodarbinātības aģenti – 20229351; nodarbinātības organizatori – 28234153. Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz 9.jūnijam pārtrauc apkalpošanu klātienē

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz 9. jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Atceltas arī konsultācijas pēc iepriekšējā pieraksta.

! Pensiju un pabalstu izmaksa tiek nodrošināta bez izmaiņām

Elektroniski VSAA pakalpojumus var pieprasīt portālā www.Latvija.lv:

Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu.

! Nodaļu darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00 ir iespēja atstāt iesniegumus pakalpojumu piešķiršanai tam paredzētās pasta kastītēs.

Ar VSAA Līvānu KAC var sazināties pa tālr. 28312244 un e-pastu: rezekne@vsaa.gov.lv

Konsultācijas iespējams saņemt, rakstot konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 64507020.

 

Zvērināts notārs G. Daugaviete notariālo darbību veic arī klātienē

Latgales apgabaltiesas zvērināts notārs Gunta Daugaviete veic notariālo darbību arī klātienē, bet pirms apmeklējuma aicinām sazināties pa tālr. 28329621.

 

Aicinām izmantot notāra pakalpojumus tiešsaistē videokonferences režīmā www.latvijasnotars.lv.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Visi iepriekšējie pieraksti PMLP pakalpojumu saņemšanai ir atcelti.

Saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem Latvijas iedzīvotājiem jāņem vērā, ka gadījumā, ja dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments ārkārtējā stāvokļa laikā ir izmantojams personas identificēšanai. PMLP var izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, ja to prasa neatliekama vajadzība.

Problēmsituāciju risināšanai saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem (pasi, personas apliecību) lūdzam telefoniski sazināties ar tuvāko PMLP nodaļu. Kontaktinformācija: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP aicina telefoniski sazināties ar Pārvaldes teritoriālajām nodaļām, vai izmantot PMLP informatīvo tālruni: +371 67209400, vai sazināties pa e-pastu mn@pmlp.gov.lv.

Elektroniskai saziņai ar PMLP iedzīvotāji ir aicināti lietot oficiālo elektronisko adresi (e-adrese) vai sūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv, kā arī izmantot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

 

Ar e-parakstu saistītajos jautājumos aicinām sazināties ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC), savukārt papildus informāciju par e-paraksta izmantošanu un e-mobile aplikācijas lietošanas iespējām var iegūt tīmekļvietnē www.eparaksts.lv.

 

Valsts probācijas dienesta darbs un funkciju īstenošana tiek nodrošināta

Valsts probācijas dienesta (VPD) darbs un funkciju īstenošana tiek nodrošināta arī ārkārtējās situācijas laikā. Saistībā ar COVID-19 izplatību – probācijas klienti un apmeklētāji VPD Latgale reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļā (Preiļos un Līvānos) tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās. 

 

IZMAIŅAS AUTOBUSU KUSTĪBĀ

 

No 16.marta līdz rīkojuma atcelšanai SIA "Jēkabpils autobusu parks" autobusi kursēs pēc skolēnu brīvdienu grafika. SIA "Jēkabpils autobusu parks" lūdz par braucienu sabiedriskajā transportā laicīgi sagatavot un norēķināties ar precīzu naudu. Pasažieri tiek aicināt pirmās 2 sēdvietu rindas autobusā neizmantot!

 

Autotransporta direkcijas informē, ka no 19. marta uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālo maršrutu reisu skaits ir samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mājaslapā www.atd.lv!

 

No 2020.gada 30.marta līdz rīkojuma atcelšanai SIA “Jēkabpils autobusu parks” reģionālajos vietējās nozīmes autobusu kustības sarakstos noteiktas izmaiņas. Skatīt šeit.

 

No 2020.gada 10.aprīļa līdz rīkojuma atcelšanai noteiktas izmaiņas SIA “Jēkabpils autobusu parks” reģionālajos vietējās nozīmes autobusu kustības sarakstos.  Skatīt šeit.

 

SIA Jēkabpils autobusu parks informē, ka no 2020.gada 5.maija tiek atsākta autobusu kustība vairākos iepriekš slēgtajos maršrutos. Skatīt šeit.

 

CITI DROŠĪBAS PASĀKUMI


Visās Līvānu novada pašvaldības iestādēs tiek veikti dezinfekcijas pasākumi. Arī visās daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās tiek nodrošināta grīdu, kāpņu margu un durvju rokturu dezinfekcija.

 

Aicinām iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem – pēc iespējas neapmeklēt publiskas vietas, bieži mazgāt rokas, ievērot distanci un izvairīties no kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir elpceļu infekcija.

 

Veselības ministrijas izstrādātās rekomendācijas saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību skatīt ŠEIT

 

JA IR BAŽAS PAR SASLIMŠANU

 

8345 (24/7) Vienotais bezmaksas tālrunis palīdzēs rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par COVID-19.


67387661 (P-Pk: 8.30-21.00; S-Sv: 8.30-17.00) SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu ar COVID-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu.

 

AIZDOMU GADĪJUMĀ PAR COVID-19


8303 (katru dienu 9.00-18.00) Lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai, ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi.

 

67801112 (katru dienu 8.00–20.00) E. Gulbja laboratorijai, lai pieteiktos valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm (ja bijis ārzemēs, ir simptomi) vai pieteiktos maksas analīzēm.

 

 

113 (24/7) Ja saslimšanas simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).

 

Informāciju iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu skatīt ŠEIT 

 

ŠĪ INFORMĀCIJA VAR MAINĪTIES ATKARĪBĀ NO SITUĀCIJAS VALSTĪ UN VALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM. LŪDZAM SEKOT AKTUĀLAJAI INFORMĀCIJAI!


AUTOBUSI KURSĒS PĒC SKOLĒNU BRĪVDIENU GRAFIKA

No 16.marta līdz rīkojuma atcelšanai SIA "Jēkabpils autobusu parks" autobusi kursēs pēc skolēnu brīvdienu grafika. SIA "Jēkabpils autobusu parks" lūdz par braucienu sabiedriskajā transportā laicīgi sagatavot un norēķināties ar precīzu naudu. Pasažieri tiek aicināt pirmās 2 sēdvietu rindas autobusā neizmantot!

Autotransporta direkcijas informē, ka no 19. marta uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālo maršrutu reisu skaits ir samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mājaslapā www.atd.lv!