Visas ziņas

/images/news/large/6397.jpg

08.08.2019

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

 

6. kārtas  projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

09.09.2019. – 09.10.2019.

6. kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

EUR  359221.31

Rīcība 2.1.

 

“Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”

 

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs 

 

EUR  71850,00

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 

 

līdz 10 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

 

 90%

 

Rīcība 2.2. 

Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs 

 EUR  215521,31 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 

līdz 25 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%

 

Rīcība 2.3.

 

Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)

 

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs 

 EUR  71850,00 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 

līdz 15 000 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

 

 90%

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmāhttps://eps.lad.gov.lv/login, vai Elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv

Kontaktinformācija un konsultācijas

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā Preiļu rajona partnerība birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode

Tālr. 22026684

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

- biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

- biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv

 

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/