Visas ziņas

/images/news/large/6269.jpg

13.06.2019

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina darbā Dzīvokļu saimniecības un atkritumu apsaimniekošanas iecirkņu vadītāju uz nenoteiktu laiku

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina darbā Dzīvokļu saimniecības un atkritumu apsaimniekošanas iecirkņu vadītāju  uz nenoteiktu laiku.

 • Plānot, vadīt un koordinēt darbību attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanā, nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu iecirkņa darba plāna izpildi;
 • Veikt periodisku objektu apskati, nosakot nepieciešamo darba veidu un apjomu;
 • Sastādīt iecirkņa gada, ceturkšņa, mēneša darba plānus;
 • Nodrošināt strādniekus ar nepieciešamajiem materiāliem, instrumentiem, spectērpu;
 • Veikt pabeigto darbu pieņemšanu, kontrolēt sastādīto darbu nodošanas- pieņemšanas aktu atbilstību izpildītajam darbam;
 • Kontrolēt iecirkņa uzskaites un atskaites dokumentu pareizu izpildījumu;
 • Veikt darba drošības, tehnikas drošības, ražošanas sanitārijas instruktāžu ar ierakstiem drošības žurnālā;
 • Dot rīkojumus iecirkņa darbiniekiem sakarā ar darba jautājumiem, pieprasīt savlaicīgu un precīzu rīkojumu izpildi;
 • Iecirkņa vadītājam  jāpiedalās tekošo un perspektīvo darba plānu izstrādē un apspriešanā;
 • Sekot, lai īrnieki un nomnieki pareizi izmantotu viņu aizņemtas telpas, saskaņā ar īres vai nomas līgumu un dzīvojamās telpas lietošanas noteikumiem;
 • Būt materiāli atbildīgam;
 • Plānot, vadīt un koordinēt darbu atkritumu apsaimniekošanas jomā
 • Nodrošināt darbu ar dokumentāciju un likumiem vides pārvaldes jomā
 • Ātri un profesionāli risināt jautājumus atkritumu apsaimniekošanas jomā
Atalgojums  – 960,00 EUR (bruto) mēnesī

 

CV sūtīt līdz 01.07.2019.  uz e-pastu: levi@inbox.lv, t.26806401.