Visas ziņas

/images/news/large/5992.jpg

19.03.2019

Būvdarbi Līvānu industriālajā zonā ir pieņemti ekspluatācijā

2019.gada 15.martā Būvniecības valsts kontroles birojs ekspluatācijā ir pieņēmis objektu “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”.

 

Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”. Būvniecības darbi industriālajā zonā tika uzsākti 2017.gada martā un pabeigti 2018.gada 4.decembrī. Pēc veiktajiem infrastruktūras pārbūves darbiem Līvānu industriālā zona ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas. Ņemot vērā to, ka industriālās zonas teritorijā esošais ielu un pievedceļu stāvoklis bija slikts, braukšanas kvalitātes un satiksmes drošības prasībām neatbilstošs, tā uzlabošanai tika veikta:

1) Celtniecības ielas un tās lietus kanalizācijas pārbūve;

2) Mazās Stirnu ielas pārbūve;

3) Celtniecības ielas, Stirnu ielas un Mazās Stirnu ielas apgaismojuma izbūve, t.sk. elektroapgādes tīklu pārbūve;

4) Ūdensapgādes tīklu izbūve Stacijas ielā, Fabrikas ielā, Celtniecības ielā, Stirnu ielā, Mazajā Stirnu ielā un kanalizācijas tīklu izbūve Fabrikas ielā, Celtniecības ielā, Stirnu ielā;

5) Vājstrāvas sakaru tīklu pārbūve Celtniecības ielā, Stirnu ielā un Mazajā Stirnu ielā;

6) Celtniecības ielas gājēju celiņa pārbūve/izbūve un velo celiņa izbūve, Mazajā Stirnu ielā jauna gājēju celiņa izbūve;

 

Būvuzraudzību veica SIA “Jurevičs un partneri” un autoruzraudzību SIA “Firma L4”.

 

Būvdarbi industriālajā zonā tika veikti projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” ietvaros.

 

Projekta mērķis: veikt industriālās zonas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstinot tās sasniedzamību, samazinot degradēto teritoriju platību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā.

 

Projekta rezultāti:

  • Veikta Celtniecības ielas pārbūve 1444 m garumā un Mazās Stirnu ielas pārbūve 505 m garumā (t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli);
  • Uzņēmumos radītas 76 darba vietas;
  • Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 4 347 626,00 EUR apmērā;
  • Par 11,48 ha samazināta degradētā teritorija.

Projekta kopējās izmaksas – 3 343 758,69 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 3 182 732,45 EUR, no kurām ERAF finansējums (85 %) – 2 705 322,58 EUR, Valsts budžeta dotācija (4,5 %) – 143 222,96 EUR, pašvaldības finansējums (10,5%) apmērā – 334 186,91 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) –161 026,24 EUR. 

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.