Visas ziņas

/images/news/large/5376.jpg

12.07.2018

Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā

Ilga Peiseniece

Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Līvānu novadā centralizētos  eksāmenus (CE) 9 mācību priekšmetos kārtoja 89 vidusskolu absolventi (2017.gadā 74 absolventi).

 

Izglītojamo mācību sasniegumi CE tiek izteikti procentuāli. Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, 26 Līvānu novada absolventiem vērtējumi eksāmenos ir 80% un vairāk.

 

Augstus rezultātus trijos eksāmenos ir sasniegusi Līvānu 1.vidusskolas absolvente Jana Kolale, divos eksāmenos  Līvānu 1.vidusskolas absolventi Evita Kravale, Ita Daugavvanaga, Āris Kārklis; Līvānu 2.vidusskolas absolvente Anna Mariņaka; Rudzātu vidusskolas absolvents  Ēvalds Spunģis.

 

Labākie absolventu rezultāti atsevišķos mācību priekšmetos:

  • latviešu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Evita Kravale 94%, Sintija Grīnberga 93%, Zane Jermuša 93%, Laura Krēsliņa  92%, Ita Daugavvanaga 89%, Liāna Belova 88%,Simona Alise Salmiņa 82%, Dana Kirilova 80% (skolotāja Gunta Pauniņa), Āris Kārklis 83%, Jana Kolale 81% (skolotāja Sandra Kivleniece); Līvānu 2.vidusskola – Anna Mariņaka 80% (skolotāja Līga Andersone); Rudzātu vidusskola – Brigita Mālniece 85% (skolotāja Lilita Rudzāte);
  • matemātikā: Līvānu 1.vidusskola – Zane Jermuša 81% (skolotāja Elita Vaivode);
  • angļu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Ita Daugavvanaga 92%, Daniēls Kursīts 92%, Evita Kravale 91%, Ainārs Zvirbulis 86%, Dairis Kuzņecovs 84% (skolotāja Kristīne Balode), Elvis Liepnieks 90%, Āris Kārklis 87%, Mārtiņš Baltmanis 86%, Lauma Leja 85%, Jana Kolale 85% (skolotāja Anita Reitere); Līvānu 2.vidusskola – Anna Mariņaka 90% (skolotāja Nadežda Dzirko); Rudzātu vidusskola – Reinis Fedotovs 93%, Ēvalds Spunģis 84% (skolotājs Sandris Skarainis);
  • krievu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Jūlija Auharenoka 89%, Krista Dimante 82%, Jana Kolale 82% (skolotāja Anna Kurciša); Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola – Sergejs Legušs 89%, Laila Laizāne 80% (skolotāja Ināra Lietauniece); Rudzātu vidusskola – Ēvalds Spunģis 87% (skolotāja Sandra Zalāne  );
  • Latvijas un pasaules vēsturē: Rudzātu vidusskola – Ilze Paegle 81%, Ādams Arvo Brūvers 80% (skolotājs Ēvalds Kārklis);

 

Obligāto centralizēto eksāmenu lokā ietilpst valsts pārbaudījums latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Skolēnam ir iespēja izvēlēties kādu no svešvalodām – angļu, krievu vai  vācu.

 

CE svešvalodās tiek izvērtēta izglītojamā snieguma atbilstība B1 (40 – 69%), B2 (70 – 94%) vai C1 (95 – 100%) valodas līmenim. Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.

 

Līvānu novadā CE eksāmenu angļu valodā kārtoja 79 skolēni, no tiem B2 līmeni ieguvuši 25 absolventi jeb 31,65%, B1 līmeni ieguvuši 39 absolventi jeb 49,37%.

Krievu valodu kā svešvalodu kārtoja 22 absolventi, B2 līmeni sasnieguši 15 absolventi (68,18%), bet B1 – 5 (22,73%).

 

Vācu valodas CE kārtoja 1 absolvents un viņa zināšanas novērtētas ar B1 līmeni.

 

Centralizētos eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos kārtoja 13 absolventi (2017.gadā 17 absolventi) – bioloģiju 7, fiziku 5, ķīmiju 1.

 

Latvijas un pasaules vēstures CE eksāmenu kārtoja  4 absolventi.

 

Valsts izglītības satura centrs, raksturojot aizvadīto eksāmenu sesiju uzsvēra, ka centralizēto eksāmenu rezultāti šogad nav ievērojami sliktāki kā iepriekšējos gados. Joprojām saglabājusies arī plaisa starp lauku un pilsētu skolu rezultātiem. Lauku skolu audzēkņi eksāmenus vidēji nokārtojuši sliktāk.

 

Ņemot vērā Valsts izglītības satura centra (VISC) secinājumus, novadā salīdzinoši ar VISC rezultātu apkopojumu obligātajā eksāmenā matemātikā, atsevišķi rēķinot Līvānu pilsētas skolas, vidējais rezultāts ir 33,8%, valstī pilsētu skolu grupā rezultāts ir 33,6%, bet Rudzātu vidusskolā tas ir 35,2%, valstī lauku skolu grupā vidējais rezultāts ir 27,3%. Latviešu valodas eksāmenā pilsētas skolu rezultāts valstī ir 55,4%, Līvānu pilsētas skolās tas ir 57,5%, lauku skolās valstī 49,3%, bet Rudzātu vidusskolā tas ir 60,1%.

 

Saņemot četru novada vidusskolu absolventu vērtējumus obligātajos CE, latviešu valodā vislabāk veicies ir Līvānu 1.vidusskolas absolventiem vidējais kopprocents ir 68,66%, matemātikā labākie rezultāti ir Līvānu 2.vidusskolas absolventiem - 38,35%, angļu valodā labākie rezultāti ir Līvānu 1.vidusskolai – 65,78%, bet krievu valodā Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolai – 72,32%.

 

Valstī šogad skolēni zemākos rezultātus tāpat kā iepriekšējos gados uzrādīja matemātikā, vidēji sasniedzot 34,6% un tas ir zemākais rādītājs pēdējo triju gadu laikā. Līvānu novadā rezultāti matemātikā ir 34,03%, kas ir par 1,53 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada. Latviešu valodā Latvijas skolēni vidēji uzrādījuši 52,6% augstu rezultātu, Līvānu novadā rezultāti latviešu valodā ir 57,94%, kas ir par 2,2 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada. Angļu valodas eksāmenā šogad vidējais rezultāts valstī ir 61,9%, novada rezultāts, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, ir par 3,21 procentpunktu augstāks un šogad tas ir 58.13%, taču tas ir zemāks kā valstī vidējais. Krievu valodā kā svešvalodā skolēniem izdevies savas sekmes uzlabot. Krievu valodas eksāmenā valstī vidēji sasniegti 70,3%, novadā vidējais rezultāts ir 71,24%.

 

Valstī šogad 223 skolēniem nemaz neizdevās nokārtot centralizēto eksāmenu matemātikā, 28 latviešu valodā, 1 fizikā, tas nozīmē, ka eksāmena kopvērtējumā viņi nav sasnieguši 5% robežu. Līvānu novadā visi vidusskolas absolventi ir ieguvuši sertifikātus un veiksmīgi pabeiguši vidusskolu.

 

Mazākumtautību izglītības programmā latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikātus pamatizglītībā saņēma 15 Līvānu 2.viduskolas 9.klases beidzēji, no tiem valsts valodas prasmes ar augstākā līmeņa 1.pakāpi novērtētas Ksenijai Bogdanovai (C1- 94%), Nadeždai Uļjanovai (C1- 85%) un Vladislavam Savenko (C1- 82%), skolotāja Gunta Pauniņa. Līvānu 2.vidusskolas kopprocents šajā eksāmenā ir 63,93%.

 

Uzsākot jauno darba cēlienu, novada skolās tiks izvērtēti absolventu rezultāti, tas var sekmēt veiksmīgāku sagatavošanos nākošajai eksāmenu sesijai.